Plan konsultacji społecznych na 2021 rok

Poniżej przedstawiamy procesy konsultacji społecznych - prowadzone z inicjatywy Prezydenta Miasta, które zostały zaplanowane na 2021 rok. 

 

Publikacja planu wynika z § 9 obowiązującego regulaminu konsultacji społecznych „Bydgoskie Konsultacje”, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLI/879/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bydgoszczy.

1. Konsultacje społeczne w sprawie rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Termin konsultacji: I kwartał 2021r.
2. Konsultacje społeczne dotyczące kolejności realizacji inwestycji przez miasto Bydgoszcz. Termin konsultacji: I kwartał 2021r.
3. Konsultacje społeczne dotyczące programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy – koncepcje budowy ulic wyłonionych do realizacji w drugiej edycji programu.  Termin konsultacji: dla części ulic I kwartał 2021r. / dla części ulic III kwartał 2021r.
4. Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy układu drogowego związanego z budową siedziby Akademii Muzycznej. Termin konsultacji: III kwartał 2021r.
5. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji funkcjonalno-użytkowej otwartego kąpieliska w Parku Centralnym oraz nad Balatonem. Termin konsultacji: I kwartał 2021r.
6. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji działania Bydgoskiego Biura Seniora przy ul. Dworcowej. Termin konsultacji: IV kwartał 2021r.
7. Konsultacje społeczne dotyczące dokumentu „Strategia ZIT”. Termin konsultacji: termin zależny od wdrażania nowej perspektywy przez stronę rządową oraz samorząd województwa.
8. Konsultacje społeczne w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz. Termin konsultacji: IV kwartał 2021r.
9. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania zachodniej strony Starego Rynku. Termin konsultacji – termin zostanie uzgodniony z Radą Miasta Bydgoszczy po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących kolejności realizacji inwestycji przez miasto Bydgoszcz.
10. Konsultacje społeczne koncepcji rozwoju sieci tramwajowej po roku 2021. Termin konsultacji: III/IV kwartał 2021r. Korekta planu konsultacji społecznych z dnia 18 stycznia 2021r. - termin konsultacji: I kwartał 2021r.

Ww. procesy konsultacyjne będą każdorazowo ogłaszane Zarządzeniem Prezydenta Miasta określającym dokładny termin konsultacji oraz narzędzia partycypacji - zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLI/879/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bydgoszczy uchwalonej na podstawie rekomendacji Rady ds. Partycypacji Społecznej.

Inne planowane działania o charakterze konsultacji wynikające z innych przepisów prawa krajowego, m.in.
1. Konsultacje społeczne dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bydgoszczy. Termin konsultacji: II/III kwartał 2021r.
2. Konsultacje społeczne dokumentu o charakterze strategicznym dotyczącego gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym. Dokładna nazwa dokumentu zostanie określona na późniejszym etapie prac. Dokument opracowany jest w ramach międzynarodowego projektu CWC Obieg Wody w Mieście.  Termin konsultacji: II/III kwartał 2021r.
3. Konsultacje społeczne dotyczące wykonania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku. Termin konsultacji: IV kwartał 2021r.

Dodatkowo prowadzone będą działania konsultacyjne dotyczące procesu przyjmowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku - podlegają konsultacjom społecznym. W myśl ustawy, informację o przystąpieniu do opracowania planu, Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących planu.

Konsultacje społeczne poza prowadzonymi z inicjatywy Prezydenta i Rady Miasta, mogą być również prowadzone na wniosek innych podmiotów. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych mogą złożyć do Rady Miasta zgodnie z Uchwałą Nr XLI/879/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017r. Rady Osiedli – w zakresie ich działalności, Rady lub Zespoły doradcze powołane przez Prezydenta Miasta, Organizacje Pozarządowe i mieszkańcy Bydgoszczy.

W przypadku organizacji pozarządowych musi być to wspólna inicjatywa co najmniej trzech podmiotów, natomiast w przypadku mieszkańców do wniosku musi zostać dołączona lista z co najmniej 100 podpisami z poparciem. Wszystkie niezbędne wnioski dostępne są w zakładce WAŻNE DOKUMENTY.

Jednocześnie na obecnym etapie bez rozstrzygnięcia pozostawia się wniosek Rady ds. Partycypacji Społecznej dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych  w zakresie działania funduszu osiedlowego ze względu na konieczność uzgodnień z Komisją ds. Samorządności i Statutowo – Organizacyjną właściwą ds. Rad Osiedli w Radzie Miasta Bydgoszczy oraz zebraniem informacji zgodnie z protokołem z posiedzenia Rady ds. Partycypacji z dnia 21.12.2020r.


Plan konsultacji społecznych na 2021 rok Plan konsultacji społecznych na 2021 rok Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 31, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.