Klauzula RODO

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a, RODO -  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres:  Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
3.Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu procesu konsultacji społecznych.
5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało unieważnieniem głosu.
6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
- dostępu do swoich danych osobowych
- poprawiania swoich danych osobowych
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy napisać wiadomość na adres: konsultacje@um.bydgoszcz.pl
- wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
- wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku: zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula RODO Klauzula RODO Reviewed by Unknown on sierpnia 23, 2018 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.