Przystępujemy do sporządzenia MPZP "Glinki-Cmentarna"

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Glinki – Cmentarna” w Bydgoszczy. Opracowanie planu miejscowego obejmować będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.Wnioski należy składać w terminie do dnia 6 sierpnia 2024 r. Składający wniosek do projektu planu podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.


Wnioski należy składać za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”. Formularz dostępny jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 oraz na stronie


Wnioski można składać w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 lub w formie elektronicznej za pomocą:

- poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl

- elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307).


Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w trakcie sporządzania planu.

Przystępujemy do sporządzenia MPZP "Glinki-Cmentarna" Przystępujemy do sporządzenia MPZP "Glinki-Cmentarna" Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lipca 05, 2024 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.