Nowe plany dla Fordonu

 Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  •  „Fordon - Powiśle” w Bydgoszczy,
  •  „Fordon: Kasztelańska – Altanowa” w Bydgoszczy


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.                      

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy i mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.)

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej

- poprzez portal konsultacji przestrzennych 


Wnioski należy składać w terminie do dnia 8 września 2023 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.


Nowe plany dla Fordonu Nowe plany dla Fordonu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lipca 11, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.