"Bydgoszcz-Wschód" - przystępujemy do sporządzenia planu

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy, dla obszaru ograniczonego ulicami: Kamienną, Wyścigową, Fordońską i Łęczycką.Dane przestrzenne dla planu udostępnione są w zbiorze danych przestrzennych za pomocą usługi WFS.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bydgoszcz-Wschód”, umożliwić ma realizację zabudowy mieszkaniowo – usługowej na terenach o powierzchni niemal 100 ha, zawartych pomiędzy ulicami Kamienną, Fordońską i Łęczycką. Uchwalone w grudniu 2022 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy”, otworzyło drogę do przekształceń terenów, które dotychczas przeznaczane były na funkcje usługowe i działalność gospodarczą. Obecnie dominuje tu niska, jedno i dwukondygnacyjna zabudowa. Nowy plan, zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w studium, ma dać możliwość realizacji tu zabudowy zarówno mieszkaniowej jak i usługowej o wysokich gabarytach. Po sporządzeniu tego planu miejscowego, Inwestorzy chcący budować wysoko, właśnie w tym obszarze będą  mogli poszukiwać nieruchomości dających możliwość realizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy i mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej     w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności    podmiotów realizujących zadania publiczne    (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123)

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej

- poprzez portal konsultacji przestrzennych


Wnioski należy składać w terminie do dnia 10.08.2023 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię

i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby."Bydgoszcz-Wschód" - przystępujemy do sporządzenia planu "Bydgoszcz-Wschód" - przystępujemy do sporządzenia planu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lipca 13, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.