Jak się zmieni ulica Nakielska? Podsumowujemy konsultacje

Podsumowujemy konsultacje związane z rozbudową ul. Nakielskiej. Na Wilczaku na odcinku od Słonecznej do Wrocławskiej ulica będzie projektowana z trambuspasami i przystankami wiedeńskimi. Unikamy wyburzeń i ograniczamy ingerencję w zieleń. W pierwszej kolejności rozpoczniemy przebudowę odcinka od Łochowskiej do Bronikowskiego, na który wydamy pozyskane środki unijne. Jeszcze w tym roku zlecimy przygotowanie projektu.Ulica Nakielska to jedna z najdłuższych bydgoskich ulic. Dystans od ronda przy ul. Łochowskiej do ronda Grunwaldzkiego to prawie 5,5 kilometra. Komunikuje kilka bydgoskich osiedli: Wilczak, Jary, Miedzyń i Prądy z centrum miasta oraz z węzłem „Bydgoszcz - Miedzyń” na obwodnicy. Z ulicy każdego dnia korzysta również wielu mieszkańców podmiejskich gmin, m.in. Białe Błota.

Modernizacja ważnej ulicy będzie odbywała się w etapach. Przygotowanie dokumentacji na wszystkie odcinki poprzedziliśmy szerokimi konsultacjami społecznymi oraz uzgodnieniami.

Ostatnia tura konsultacji dotyczyła sposobu rozbudowy odcinków przebiegających przez Wilczak i Jary od ul. Bronikowskiego do ronda Grunwaldzkiego. Eksperci po przeanalizowaniu wszystkich opinii (ponad 160 uwag) wybrali optymalne rozwiązania.

W przypadku tej ulicy spotkaliśmy się z bardzo różnymi punktami widzenia. Z jednej strony padały wnioski o wyburzenia i poszerzenia jezdni, budowę skrzyżowań z ruchem okrężnym a z drugiej oczekiwania związane z zachowaniem wszystkich budynków i minimalnej ingerencji w zieleń. Uwagi bydgoszczan dotyczyły także przystanków wiedeńskich, parkingów,  przebiegu dróg rowerowych. Projektanci na wiele zagadnień udzieli szczegółowych odpowiedzi np. na temat konieczności odsunięcia nowego wiadukt kolejowego względem starej lokalizacji ze względu na uwarunkowania wysokościowe i zachowanie obsługi przyległych posesji. Kierunki prowadzenia dalszych prac projektowych na poszczególnych odcinkach przedstawimy poniżej.

Odcinek  Bronikowskiego – Słoneczna

Ten  odcinek zaprojektujemy w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną opracowaną w 2019 roku i uzupełnioną w 2023 roku o wariant docelowy, uwzględniający planowaną przez PKP modernizację linii kolejowej nr 131 i przewidzianą w jej programie budowę nowego przejścia trasy ul. Nakielskiej pod nasypem kolejowym w rejonie ul. Trentowskiego. Obszar po zachodniej stronie nasypu kolejowego będzie wykorzystany pod lokalizację jednotorowej pętli tramwajowej oraz parking.
Koncepcja przewiduje na przedmiotowym odcinku między innymi:

 • budowę ulicy o  przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym, cztero-pasowym, z pasami środkowymi przeznaczonymi dla komunikacji publicznej oraz pojazdów skręcających w lewo na przyległe posesje,
 • poszerzenie jezdni do pięciu pasów ruchu w obrębie skrzyżowania z ul. Nasypową,
 • przebudowę linii tramwajowej do układu dwutorowego,
 • budowę infrastruktury przystankowej,
 • budowę dróg rowerowych po stronie południowej na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Słoneczną,
 • budowę chodnika po stronie południowej oraz chodników prowadzących do peronów po stronie północnej,
 • wykonanie nowej ścieżki (alejki) pieszo-rowerowej na terenie parku,
 • przebudowę wlotu ulicy Nasypowej na długości ok. 170 mb,

Decyzja o kontynuowaniu prac projektowych w oparciu o opracowaną koncepcję, podjęta została po uwzględnieniu następujących argumentów:

 • przyjęte rozwiązanie pozwala na poprawę przepustowości przedmiotowego odcinka ulicy, w szczególności newralgicznego skrzyżowania Nakielska/Nasypowa
 • przy założeniu wzrostu przepustowości, rozwiązanie ogranicza ingerencję w tereny parkowe, minimalizując niezbędną wycinkę drzew (droga pieszo-rowerowa prowadzona od strony północnej wkomponowana w park)
 • poprawia warunki ruchu dla pieszych i rowerzystów,
 • poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu, komplementarności z rozwiązaniami inwestycji realizowanej przez spółkę PKP

Odcinek Słoneczna-Wrocławska

Wybrany model zakłada rozbudowę ul. Nakielskiej na tym  odcinku w przekroju 1x4 z dwoma trambuspasami w środku, z drogami rowerowymi poprowadzonymi poza pasem drogowym ul. Nakielskiej, wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego. Zapewni to:
 • poprawę funkcjonowania transportu publicznego
 • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zastosowanie azyli dla pieszych
 • brak wyburzeń – pozostawienie istniejących linii zabudowy – warunki ochrony konserwatorskiej
 • poprawę warunków ruchu pieszych i rowerzystów.

Odcinek Wrocławska-rondo Grunwaldzkie

Na tym odcinku zachowany zostanie funkcjonujący przekrój ulicy – dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Droga rowerowa również będzie poprowadzona wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego. Model ten zapewni:
 • poprawę warunków ruchu pieszych i rowerzystów (aktualnie ciąg pieszorowerowy wzdłuż ul. Nakielskiej),
 • poprawę warunków ruchu poprzez budowę przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki,
 • brak wyburzeń – pozostawienie istniejących linii zabudowy – warunki ochrony konserwatorskiej.

Raport podsumowujący dostępny jest na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy ul. Nakielskiej. 


Warto wiedzieć

W 2018 roku  rozmawialiśmy z mieszkańcami o przebudowie odcinka od ronda przy ul. Łochowskiej do wiaduktu. Dla tego etapu  opracowana została koncepcja programowo-przestrzenna, a w tym roku uzyskaliśmy decyzję środowiskową. Na podstawie tych materiałów  jeszcze w tym roku zlecimy przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego zakładającego budowę jednojezdniowej ulicy z 4 pasami ruchu (dwa środkowe jako buspasy), chodnikami i drogą rowerową i rondem turbinowym na wysokości ul. Bronikowskiego. Inwestycja będzie ogromnym wyzwaniem finansowym. W wyniku niekorzystnych zmian w finansowaniu samorządów Bydgoszcz co roku ma około 200 mln złotych mniej na inwestycje. Duże inwestycje mogą być uruchamiane wyłącznie po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania. W ostatnich latach  składaliśmy wnioski o finansowanie tego zadania z KPO i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie otrzymaliśmy na ten cel wnioskowanego wsparcia.  Ostatecznie na to zadanie wykorzystamy m.in. fundusze unijne (ok. 6 mln euro)  na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Wartość inwestycji szacowana jest natomiast na ok. 60 mln zł. Jak się zmieni ulica Nakielska? Podsumowujemy konsultacje Jak się zmieni ulica Nakielska? Podsumowujemy konsultacje Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lipca 17, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.