Projekt planu „Śródmieście-Warmińskiego” ponownie wyłożony do publicznego wglądu

Miejska Pracownia Urbanistyczna zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Warmińskiego” w Bydgoszczy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Ponowne wyłożenie planu do publicznego wglądu odbędzie się w dniach 21.08.2023 r. do 10.09.2023 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 312) w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy.


Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mpu.bydgoszcz.pl (BIP/zakładka Obwieszczenia).


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 05.09.2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 319.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi, kierowane do Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Uwagi do projektu planu w zakresie wyżej wymienionych terenów mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl,

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57),

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej  


Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2023 r.


Projekt planu „Śródmieście-Warmińskiego” ponownie wyłożony do publicznego wglądu Projekt planu „Śródmieście-Warmińskiego” ponownie wyłożony do publicznego wglądu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on sierpnia 14, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.