„Glinki-Podleśna” - zapoznaj się z planem

 Urbaniści pracują nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów na osiedlu Glinki-Rupienica w sąsiedztwie ul. Podleśnej. Z projektem dokumentu można zapoznać się do 14 marca.

Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiają rozwój miasta,  jednocześnie dbając o ład przestrzenny i eliminację konfliktów. W Bydgoszczy takie opracowanie posiada  około 40% terenów w granicach miasta.

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Glinki – Podleśna” w Bydgoszczy uaktualni obowiązujące  dla tego obszaru ustalenia, i będzie stanowił zmianę obowiązującego dotychczas, a uchwalonego jeszcze  w 2000 roku planu miejscowego. W projekcie nowego planu określono sposób przeznaczenia terenów oraz zasady ich zagospodarowania. Plan miejscowy będzie stanowił podstawę do porządkowania przestrzeni i realizacji nowych inwestycji. Zabezpieczy też tereny pod nowe rozwiązania komunikacyjne m.in. nowy przebieg ul. Łuckiej oraz budowę ul. Podleśnej (dla której powstaje aktualnie dokumentacja projektowa).

Z dokumentem można zapoznać się w  siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 317) w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mpu.bydgoszcz.pl (BIP/zakładka Obwieszczenia).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 7 marca 2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w (ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 319). 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi, kierowane do Prezydenta Miasta Bydgoszczy.


Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15;

- za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl;

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.);

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej;

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.  

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2023 r.

„Glinki-Podleśna” - zapoznaj się z planem  „Glinki-Podleśna” - zapoznaj się z planem Reviewed by Miasto Bydgoszcz on stycznia 29, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.