Urbaniści prezentują nowy plan dla Glinek

Urbaniści pracują nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów na osiedlu Glinki-Rupienica w sąsiedztwie ul. Podleśnej. Z projektem dokumentu można zapoznać się do 14 marca.


Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiają rozwój miasta,  jednocześnie dbając o ład przestrzenny i eliminację konfliktów. W Bydgoszczy takie opracowanie posiada  około 40% terenów w granicach miasta.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Glinki – Podleśna” w Bydgoszczy uaktualni obowiązujące  dla tego obszaru ustalenia, i będzie stanowił zmianę obowiązującego dotychczas, a uchwalonego jeszcze  w 2000 roku planu miejscowego. W projekcie nowego planu określono sposób przeznaczenia terenów oraz zasady ich zagospodarowania. Plan miejscowy będzie stanowił podstawę do porządkowania przestrzeni i realizacji nowych inwestycji. Zabezpieczy też tereny pod nowe rozwiązania komunikacyjne m.in. nowy przebieg ul. Łuckiej oraz budowę ul. Podleśnej (dla której powstaje aktualnie dokumentacja projektowa).


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Glinki-Podleśna” wyłożony będzie do wglądu publicznego do 14 marca 2023r. Dokument dostępny jest  w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Grudziądzka 9-15, bud. A, III piętro, pokój 317) w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie BIP MPU.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 7 marca o godz. 16:00 w siedzibie MPU, pokój 319.


Uwagi do projektu tego planu będzie można zgłaszać do 5 kwietnia. Osoby zainteresowane, mogą składać uwagi, kierując je do Prezydenta Miasta Bydgoszczy na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15.


Uwagi można też składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.


  •     poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl
  •     elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  •     przez formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info

Urbaniści prezentują nowy plan dla Glinek  Urbaniści prezentują nowy plan dla Glinek Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 13, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.