Plan konsultacji społecznych na 2023 rok

Poniżej przedstawiamy procesy konsultacji społecznych - prowadzone z inicjatywy Prezydenta Miasta, które zostały zaplanowane na 2023 rok.

 

Publikacja planu wynika z § 17 obowiązującego regulaminu konsultacji społecznych „Bydgoskie Konsultacje”, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLI/879/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bydgoszczy. Plan konsultacji społecznych na 2023 rok:

1. Konsultacje społeczne dotyczące regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski. 

Termin: I kwartał 2023 r. 

Jednostka merytoryczna: Biuro Komunikacji Społecznej


2. Konsultacje społeczne dotyczące programu działań na rzecz równego traktowania dla miasta Bydgoszczy.

Termin: I kwartał 2023 r.

Jednostka merytoryczna: Biuro Aktywności Społecznej 


3. Konsultacje społeczne dotyczące przyszłych funkcji Bydgoskiego Centrum Seniora.

Termin: I kwartał 2023 r.

Jednostka merytoryczna: Biuro Aktywności Społecznej.


4. Konsultacje społeczne dotyczące przystosowania Ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Termin: I kwartał 2023 r.

Jednostka merytoryczna: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.


5. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni przed Teatrem Polskim im. H. Konieczki.

Termin: I/II kwartał 2023 r.

Jednostka merytoryczna: Teatr Polski im. H. Konieczki. 


6. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu wzdłuż nabrzeży Starego Kanału Bydgoskiego (Park nad Starym Kanałem Bydgoskim) oraz Kanału Bydgoskiego (od ul. Bronikowskiego do granic Miasta).

Termin: IV kwartał 2023 r.

Jednostka merytoryczna: Wydział Inwestycji Miasta

Szczegółowy termin wszystkich konsultacji zależny jest od wielu czynników,  np.  od postępu prac projektowych. Dodatkowo prowadzone będą działania konsultacyjne dotyczące procesu przyjmowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku - podlegają one konsultacjom społecznym. W myśl ustawy, informację o przystąpieniu do opracowania planu, Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących planu.

Konsultacje społeczne, poza prowadzonymi z inicjatywy Prezydenta i Rady Miasta, mogą być również prowadzone na wniosek innych podmiotów. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych mogą złożyć do Rady Miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/879/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r., Rady Osiedli – w zakresie ich działalności, Rady lub Zespoły doradcze powołane przez Prezydenta Miasta, Organizacje Pozarządowe lub mieszkańcy Bydgoszczy. 

W przypadku organizacji pozarządowych musi być to wspólna inicjatywa co najmniej trzech podmiotów, natomiast w przypadku mieszkańców do wniosku musi zostać dołączona lista z co najmniej 100 podpisami z poparciem. Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl. 

Plan konsultacji społecznych na 2023 rok Plan konsultacji społecznych na 2023 rok Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 27, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.