„Fordon: osiedle Eskulapa - Jasiniecka” - zapoznaj się z planem

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: osiedle Eskulapa - Jasiniecka” w Bydgoszczy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 listopada do 21 grudnia 2022r. Wyłożenie projektu planu dotyczy terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usytuowanych pomiędzy ulicami Sybiraków i Pod Skarpą. Z dokumentem można zapoznać się w  siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 314) w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy.


Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mpu.bydgoszcz.pl (BIP/zakładka Obwieszczenia).


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w (ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 319). 


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi, kierowane do Prezydenta Miasta Bydgoszczy.


Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15;

- za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl;

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.);

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej;

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.  


Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2023 r.


„Fordon: osiedle Eskulapa - Jasiniecka” - zapoznaj się z planem „Fordon: osiedle Eskulapa - Jasiniecka” - zapoznaj się z planem Reviewed by Miasto Bydgoszcz on listopada 21, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.