Urbaniści pracują nad przestrzennym ładem na Prądach i Czyżkówku

Trwają prace na miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych części Bydgoszczy. Ważny dokument planistyczny powstaje dla południowej części osiedla Prądy oraz dużej części Czyżkówka.


Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiają rozwój jednocześnie dbając o sąsiednią zabudowę i urbanistyczny porządek. W Bydgoszczy takie opracowanie posiada  około 40% terenów w granicach miasta. Wkrótce takie opracowanie zyskają kolejne tereny.

Kolejna część Miedzynia z planem

Nowy plan „Prądy – Agatowa” opracowywany będzie dla obszaru ograniczonego od północy ul. Łochowską i Nakielską, od wschodu brzegiem Strugi Młyńskiej, od południa i zachodu granicą administracyjną miasta. W tej części miasta rozwija się przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.Do 10 listopada, osoby zainteresowane, mogą składać wnioski dotyczące tego planu, kierując je do Prezydenta Miasta Bydgoszczy na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15. Wnioski można też składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.

    poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl
    elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
    przez formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info
    poprzez portal konsultacji przestrzennych

Impuls do rewitalizacji Czyżkówka

Zaawansowane prace prowadzone są także nad planem miejscowego zagospodarowania dla dużej części Czyżkówka położonej pomiędzy Brdą i ulicą Nad Torem oraz w rejonie ul. Mściwoja. Dla tego obszaru gotowy już jest projekt planu miejscowego, którego jednym z zadań, jest ułatwienie zagospodarowanie zdegradowanych terenów po dawnej papierni w rejonie ul. Siedleckiej. Tereny poprzemysłowe mają być przeznaczone na wielorodzinną zabudowę mieszkaniową. Poza tym plan umożliwi  wykorzystanie potencjału terenów położonych bezpośrednio nad Brdą na cele rekreacji i wypoczynku. Dokument dodatkowo ułatwi lepsze ukształtowanie usługowego centrum, jakie tworzy się w rejonie skrzyżowania ulic Nad Torem, Karolewskiej i Rzepeckiego.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Czyżkówko – Siedlecka - Mściwoja” wyłożony będzie do wglądu publicznego do 18 listopada 2022r. Dokument dostępny jest  w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Grudziądzka 9-15, bud. A, III piętro, pokój 314) w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie BIP MPU.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 15 listopada o godz. 16:00 w siedzibie MPU, pokój 319. Uwagi do projektu tego planu będzie można zgłaszać do 2 grudnia.

Urbaniści pracują nad przestrzennym ładem na Prądach i Czyżkówku Urbaniści pracują nad przestrzennym ładem na Prądach i Czyżkówku Reviewed by Miasto Bydgoszcz on października 18, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.