Nowy plan dla ważnej części Starego Fordonu

Zachodnia część Starego Fordonu zyska miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ważny dokument planistyczny, który sprzyja rewitalizacji powstanie dla terenów położonych pomiędzy ulicami J. Brzechwy i Kasztelańską.


O przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon-Sielskie” zadecydowała Rada Miasta. Nowy dokument powstanie dla obszaru o powierzchni około 41 hektarów, ograniczonego ulicami J. Brzechwy, gen. W. Andersa, Kasztelańską, Ametystową i linią kolejową. W tej części miasta rozwija się przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe, które wkracza między innymi na dawne tereny magazynowo-przemysłowe zlokalizowane wzdłuż linii kolejowej. Plan będzie stanowił podstawę do przekształceń i uporządkowania terenów i realizacji nowej zabudowy, oraz uprości proces rozbudowy, przebudowy i przekształceń istniejących budynków. Plan miejscowy stworzy również podstawy dla zachowania i ochrony terenów zadrzewionych i rekreacyjno-sportowych położonych na północ od ul. Sielskiej. Ważnym elementem planu będzie też zabezpieczenie możliwości rozbudowy układu drogowo-transportowego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakłada między innymi  przedłużenie ul. Akademickiej w kierunku ul. Wyzwolenia.


Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do planu do 9 grudnia, do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.

poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl

elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

przez formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info

poprzez portal konsultacji przestrzennych

W 2017 roku Rada Miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Starego Fordonu. Stał się on najważniejszym dokumentem otwierającym drogę do kompleksowej rewitalizacji osiedla. Pozwolił on między innymi zmieniać funkcję budynków, zabezpieczył szereg terenów pod funkcje sportowo-rekreacyjne, objął ochroną historyczną zabudowę i uwzględnił budowę nowej infrastruktury np. ścieżek  pieszo-rowerowych i umocnionego nabrzeża. Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiają rozwój jednocześnie dbając o sąsiednią zabudowę i urbanistyczny porządek. W Bydgoszczy takie opracowanie posiada  około 40% terenów w granicach miasta.
Nowy plan dla ważnej części Starego Fordonu  Nowy plan dla ważnej części Starego Fordonu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on października 25, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.