Plan "Prądy-Agatowa" w przygotowaniu

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądy - Agatowa” w Bydgoszczy, obejmującego obszar ograniczony od północy ul. Łochowską i Nakielską, od wschodu brzegiem Strugi Młyńskiej, od południa i zachodu granicą administracyjną miasta.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy i mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl,

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.  U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.),

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej 

- poprzez portal konsultacji przestrzennych 

Wnioski należy składać w terminie do dnia 10.11.2022 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

 

 Plan "Prądy-Agatowa" w przygotowaniu  Plan "Prądy-Agatowa" w przygotowaniu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on października 13, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.