Kolejny plan w przygotowaniu - "Okole-Śląska"

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okole-Śląska", obejmującego obszar ograniczony od zachodu ul. Grunwaldzką i ul. Jasną, od północy linią biegnącą wzdłuż nabrzeży rzeki Brdy, od wschodu ul. Królowej Jadwigi, ul. Garbary i ul. Jackowskiego, od południa ul. Nakielską.Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy i mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.),

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej;

- poprzez portal konsultacji przestrzennych.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 24 maja 2022 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.


Kolejny plan w przygotowaniu - "Okole-Śląska"  Kolejny plan w przygotowaniu - "Okole-Śląska" Reviewed by Miasto Bydgoszcz on kwietnia 25, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.