Wygodny i estetyczny dojazd do Akademii. Podsumowujemy konsultacje

Podsumowujemy konsultacje dotyczące budowy nowego układu drogowego na potrzeby Akademii Muzycznej. Bydgoszczanie zgłosili kilkadziesiąt wniosków i uwag. Nowoczesny kampus zasługuje na sprawną obsługę komunikacyjną.


Sporo uwag dotyczyło ograniczenia ruchu na nowych drogach, wyposażenia ich w elementy podnoszące bezpieczeństwo pieszych oraz zastosowania materiałów podnoszących estetykę miejskiej przestrzeni. Bydgoszczanie dzielili się również pomysłami związanymi z zagospodarowaniem terenu dodatkową zielenią, zabezpieczeniem miejsc parkingowych oraz skomunikowania obszaru kampusu z nowym kompleksem mieszkaniowo-usługowym po drugiej stronie ul. Kamiennej.

Konsultacje odbywały się w październiku ubiegłego roku. Uwagi zgłosiły 24 podmioty (mieszkańcy, stowarzyszenia, inwestorzy). Przekazali ponad 60 różnych uwag i opinii. W ramach konsultacji odbyło się również spotkanie on-line z mieszkańcami, które zgromadziło 210 wyświetleń.

Podstawowe rozwiązania

Nowoprojektowany układ drogowy mają tworzyć mają dwie nowe ulice. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały one zapisane pod symbolami:

14.KD-D – prosta ulica o długości prawie 180 metrów zapewni połączenie terenu Akademii z ulicą Gdańską.

17.KD-D - ulica o łamanym przebiegu i łącznej długości około 500 metrów zapewni bezpośrednią obsługę terenu przylegającego do Akademii, a także połączenie z ulicą Kamienną.

Mają to być ulice kategorii gminnej i klasy funkcjonalnej dojazdowej. Wzdłuż obu ulic planowane są zatoki  do parkowania (prostopadłego względem osi jezdni). Na Kamiennej zaplanowano prawoskręt dla pojazdów wjeżdżających na nową ulicę. Wyjazd na Kamienną możliwy ma być tylko w prawą stronę. Przebudowane zostaną krótkie odcinki istniejących chodników i dróg rowerowych wzdłuż ul. Kamiennej. Uwzględniając prestiżowy charakter przyszłej ulicy przy kampusie  projektant zaproponował zróżnicowanie materiałów  nawierzchniowych, podkreślających odmienne funkcje poszczególnych elementów ulicy (jezdnie bitumiczne , opaski z kostki płukanej, chodniki z płyt betonowych, drogi rowerowe bitumiczne,  miejsca postojowe z kostki). Przewidziano nasadzenie pojedynczych szpalerów drzew wzdłuż obu projektowanych ulic. Drzewa będą wkomponowane w pasy parkingowe, które specjalnie w tym celu podzielono na segmenty.

Kładką przez Kamienną

Konsultacje były okazją do wprowadzenia korekt oraz wyjaśnień wielu szczegółów związanych z budową nowego układu drogowego. Nowa koncepcja uwzględnia już przygotowaną dokumentację dla rozbudowy trasy WZ , która przewiduje wykonanie kładki nad ulicą Kamienną. Układ chodników w opiniowanym projekcie został dostosowany do przyszłej lokalizacji kładki. Ponadto, na etapie wykonywania projektu organizacji ruchu, ZDMiKP rozważy wprowadzenie tymczasowego przejścia dla pieszych pomiędzy ulicami Sułkowskiego i Gdańską.

W trosce o zieleń i estetykę

Oprócz miejsc parkingowych przy nowych ulicach – łącznie 110 stanowisk, w samym obiekcie Akademii Muzycznej ma funkcjonować podziemny parking. Nowe ulice będą miały charakter dojazdowy, dlatego nie są na nich planowane drogi rowerowe. Projektanci w maksymalnym stopniu starali się też wkomponować zieleń. Wąskie pasy uliczne, zdefiniowane w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pozwalają na pogodzenie wymaganych funkcji komunikacyjnych tylko z jednym szpalerem drzew, sytuowanych pomiędzy zatokami parkingowymi. Warto jednocześnie zauważyć, że projektowane drogi będą sąsiadować bezpośrednio z terenem Akademii Muzycznej, na którym również planuje się ozdobne nasadzenia.


Zgodnie z wnioskami mieszkańców, ZDMIKP wystąpił do Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz do Rady Estetyki Miasta Bydgoszczy celem konsultacji projektu. Zalecenia obu organów np. sposób układania chodnikowych płyt i materiały zostaną uwzględnione w koncepcji i projekcie budowlanym. Zależy nam, by rewitalizowana część Śródmieścia z nowym kampusem wyróżniała wysoka estetyka. Poza tym koncepcja zostanie skorygowana i uzupełniona o zjazd do Szkoły Podstawowej nr 37 od strony ulicy wewnętrznej.

Wygodny i estetyczny dojazd do Akademii. Podsumowujemy konsultacje Wygodny i estetyczny dojazd do Akademii. Podsumowujemy konsultacje Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 21, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.