Dbamy o architektoniczny ład i rozwój gospodarczy miasta

Trwają prace na miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych części Bydgoszczy. Ważny dokument planistyczny powstaje dla osiedla Miedzyń w rejonie ul. Cierpickiej oraz Łęgnowa w obrębie ul. Hutniczej.

 


Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiają rozwój jednocześnie dbając o sąsiednią zabudowę i urbanistyczny porządek. W Bydgoszczy takie opracowanie posiada  39,5% terenów w granicach miasta. Wkrótce takie opracowanie zyskają kolejne tereny.


Miedzyń lepiej zagospodarowany

Nowy plan opracowywany jest dla terenów położonych pomiędzy ulicami Żywiecką, Spacerową, Janowiecką i Nakielską oraz wokół ul. Trägerów. Na tym obszarze dominuje głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wiodącym celem nowego planu  jest poprawa ładu przestrzennego i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan określa wymogi w zakresie skali i gabarytów nowej zabudowy, ustala zasady wkomponowania w istniejące zagospodarowanie oraz zapobiega wielu niekorzystnym zjawiskom degradującym przestrzeń osiedla, jak chaotyczna lokalizacja zabudowy, niekontrolowane podziały i zagospodarowanie terenów. Określa także przeznaczenia poszczególnych terenów, co ma zapobiec ewentualnemu wprowadzaniu funkcji uciążliwych dla zabudowy mieszkaniowej i kolidujących z obszarami zieleni, cennymi pod względem krajobrazowym, jak również służącymi mieszkańcom jako tereny sportu i rekreacji.

Osoby zainteresowane mogą składać uwagi  do projektu planu do 14 lutego, do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info.


Łęgnowo atrakcyjne dla inwestorów

Bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego miasta i obniżania skali bezrobocia, są plany miejscowe umożliwiające budowę i rozbudowę kolejnych  zakładów i firm. Tereny w Łęgnowie między innymi po dawnych zakładach chemicznych stały się atrakcyjnym miejscem dla wielu inwestorów. Są doskonale skomunikowane i uzbrojone w media. W tym obszarze opracowywany jest kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący niewielki teren przy ul. Hutniczej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Łęgnowo-Hutnicza” wyłożony będzie do wglądu publicznego w dniach 4 lutego – 10 marca 2022 r. Dokument dostępny będzie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Grudziądzka 9-15, bud. A, III piętro, pokój 317) w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie BIP MPU. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 8 lutego o godz. 16:00 w siedzibie MPU. Dyskusja zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Osoby zainteresowane proszone są o umówienie i potwierdzenie wizyty mailowo pod adresem: mpu@mpu.bydgoszcz.pl  lub telefonicznie pod numerem 52-58-58-105. Uwagi do tego planu będzie można zgłaszać do 30 marca.

Dbamy o architektoniczny ład i rozwój gospodarczy miasta Dbamy o architektoniczny ład i rozwój gospodarczy miasta Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 01, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.