Zapoznaj się z miejscowym planem „Łęgnowo-Hutnicza”

Do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) „Łęgnowo-Hutnicza”. Z dokumentem będzie można zapoznać się w dniach 4 lutego – 10 marca 2022 r. 


Dokument dostępny będzie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Grudziądzka 9-15, bud. A, III piętro, pokój 317) w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu. 


Ponadto dyskusja Publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 8 lutego o godz. 16:00 w siedzibie MPU. Dyskusja zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Osoby zainteresowane proszone są o umówienie i potwierdzenie wizyty mailowo pod adresem: mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod numerem 52-58-58-105.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, do 30 marca  2022r., należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo-Hutnicza” w Bydgoszczy

Zapoznaj się z miejscowym planem „Łęgnowo-Hutnicza”   Zapoznaj się z miejscowym planem „Łęgnowo-Hutnicza” Reviewed by Miasto Bydgoszcz on stycznia 31, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.