Zapraszamy do składania uwag do planu "Fordon-Ryńskiego"

 

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu, w dniach od 24 sierpnia do 25 września 2020r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon-Ryńskiego" w Bydgoszczy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt dostępny jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 314) w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy. Osoby chcące zapoznać sięz ustaleniami projektu planu miejscowego proszone są o umówienie i potwierdzenie wizyty mailowo pod adresem: mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod numerem: 52-58-58-105. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mpu.bydgoszcz.pl (zakładka Obwieszczenia).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 22 września 2020r. o godz. 16.00 w budynku Urzędu Miasta, w sali im. W. Łochowskiego (ul. Jezuicka 2, parter). Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Uwagi mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info. Treść uwagi powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2020r.

Zapraszamy do składania uwag do planu "Fordon-Ryńskiego"  Zapraszamy do składania uwag do planu "Fordon-Ryńskiego" Reviewed by Miasto Bydgoszcz on sierpnia 20, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.