Strategia Rozwoju Bydgoszczy – aktywni, otwarci i kompetentni obywatele

Trwają konsultacje społeczne dotyczące strategicznego dla naszego miasta dokumentu, który określa  oczekiwane dla rozwoju Bydgoszczy zmiany i dziedziny, w których zmiany te powinny nastąpić. Swoją opinią można podzielić się do 15 stycznia 2020r.Czym jest Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030r?
Strategia Rozwoju Bydgoszczy to jeden z najważniejszych dokumentów programowych. W oparciu o zmieniające się w ostatnich latach uwarunkowania, w których funkcjonują miasta oraz w wyniku wielu przemian które dokonały się w Bydgoszczy (m.in. realizacja i rozpoczęcie szeregu inwestycji zapisanych w poprzedniej strategii) zaktualizowano dokument przyjęty przez Radę Miasta Bydgoszczy w 2013 roku. Projekt nowej strategii jest efektem współpracy różnych środowisk, których wspólnym celem jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom najlepszych warunków na każdym etapie życia i zrównoważony rozwój miasta. W jej tworzenie zaangażowani byli bydgoszczanie, przedstawiciele instytucji naukowych, gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń społecznych, którzy wyrażali swoje opinie, uwagi, dzielili się swoją wiedzą, przemyśleniami, a przede wszystkim pomysłami na rozwój miasta. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Do kogo skierowana jest strategia?
Inicjatorami i odbiorcami zmian zapisanych w strategii są obywatele Bydgoszczy. Dokument tworzony był z założeniem, że wdrożenie tych propozycji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i stworzenia warunków dla ich wszechstronnego rozwoju. Dzięki temu, będą mogli odnaleźć się we współczesnym, coraz bardziej skomplikowanym świecie i organizować swoje życie w mieście i poza jego granicami. Beneficjentami zmian będą również inni użytkownicy miasta, przyjeżdżający do pracy i szkół, korzystający z usług, spędzający tu czas wolny. Nasze ambicje ponad lokalność i metropolitalność, to otwartość na innych. Szczególnie istotne jest nastawienie na wzmacnianie i rozwijanie współpracy w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Strategia stanowi źródło informacji o pożądanych kierunkach zmian, jest deklaracją starań o ich realizację. Jest także zaproszeniem do współpracy dla mieszkańców, instytucji, organizacji, firm przy realizacji wyznaczonych celów. Strategia może być też inspiracją dla ich własnych planów i inicjatyw, gwarantując przychylność samorządu dla zgodnych z nią działań. 

Co znajdziemy w dokumencie?
Wyzwania rozwojowe
•    Nowoczesny, dostosowany do potrzeb współczesności i przyszłości system kształcenia.
•    Rozwój bydgoskich uczelni oraz wzrost ich udziału w życiu miasta.
•    Wzrost aktywności zawodowej i pozazawodowej bydgoszczan.
•    Umocnienie pozycji Bydgoszczy w sieci polskich i europejskich metropolii.
•    Poprawa jakości przestrzeni publicznych.
•    Zahamowanie spadku liczby ludności.
•    Rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
•    Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.
•    Dostosowanie i przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom zmian klimatu.
•    Poprawa dostępności dóbr i usług w mieście dla osób z ograniczeniami.

Ponadto dla realizacji wyznaczonych w dokumencie wyzwań rozwojowych  wskazano – zgodnie z definicją Smart City – 6 głównych obszarów funkcjonowania miasta, w których nastąpi szczególna intensyfikacja działań strategicznych. Dla wyznaczonych 6 obszarów strategicznych, określone zostały cele kierunkowe oraz operacyjne, a także kierunki działań i programy wdrożeniowe, których realizacja pozwoli urzeczywistnić określony w wizji obraz miasta oraz sprostać wyzwaniom do 2030 roku.

Obszar II – aktywni, otwarci i kompetentni obywatele.
W tym obszarze wyznaczono 2 cele kierunkowe oraz 4 cele operacyjnych:
II.1. BYDGOSZCZANIE ROZWIJAJĄCY SWOJE TALENTY I WYKORZYSTUJĄCY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI.
II.1.1. Wysoki poziom edukacji na wszystkich etapach kształcenia.
II.1.2. Dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju i ustawicznego kształcenia mieszkańców

II.2. OTWARCI I ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY.
II.2.1. Silne i aktywne organizacje społeczne
II.2.2. Otwartość społeczności bydgoskiej na osoby z różnych kręgów kulturowych i społecznych

W 2030 roku Bydgoszcz może się poszczycić wysoką jakością kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia przygotowującego kadry dla gospodarki, ale poza kwalifikacjami zawodowymi także dającego możliwość rozwoju własnego, poszerzania horyzontów, stwarzającego możliwość rozwoju zainteresowań i pasji. Środowisko akademickie bardzo silnie włącza się w życie miasta, a aktywność studentów przekłada się na witalność miasta. Bydgoszczanie to społeczeństwo ludzi otwartych i zaangażowanych, gotowych do współpracy, co odzwierciedla aktywność organizacji społecznych, obejmujących swymi działaniami różnorodne sfery życia. Mieszkańcy są dumni ze swojego miasta z silną tożsamością osadzoną w dziedzictwie kulturowym Bydgoszczy, bez kompleksów, ale też bez uprzedzeń. Lokalną społeczność cechuje również tolerancja i empatia – gotowość do asymilacji osób z różnych kręgów kulturowych, co wzbogaca miasto. Pozwala to na rozwój silnej kosmopolitycznej metropolii zintegrowanej ze swoim obszarem funkcjonalnym Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Propozycja programów wdrożeniowych:
- Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy
- Program „Bydgoski Wolontariat”
- Wieloletni program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, podmiotami pożytku publicznego oraz grupami społecznymi (planowany).

Weź udział w konsultacjach, wypełnij ankietę
Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Można to zrobić za pośrednictwem ankiety:
• dostępnej w formie elektronicznej do wypełnienia TUTAJ
• dostępnej w formie papierowej
- do pobrania TUTAJ i TUTAJ
- przy urnach oraz w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju

Przyjdź na spotkania
• w punkcie konsultacyjnym przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. C pok. 209 w godzinach pracy Urzędu Miasta,
• w siedzibach Rad Osiedli (harmonogram)
• na bydgoskich uczelniach (harmonogram)
• w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w czwartki w godzinach 12:00-14:00.

Strategia Rozwoju Bydgoszczy – aktywni, otwarci i kompetentni obywatele Strategia Rozwoju Bydgoszczy – aktywni, otwarci i kompetentni obywatele Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 20, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.