Program Ochrony Środowiska dla Bydgoszczy

Opracowany został "Program Ochrony Środowiska na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku". Dokument ten wyznacza kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami miasta. Jego treść poddajemy konsultacjom, w których mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Swoją opinią można podzielić się na stronie www.bydgoszcz.pl/program do 28 czerwca. 


WYPEŁNIJ ANKIETĘ TUTAJ.

Cele Programu

Głównym celem strategicznym Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest poprawa stanu środowiska w Bydgoszczy oraz zrównoważone gospodarowanie jego zasobami. Dokument ten, opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ma na celu realizację miejskiej polityki ochrony środowiska.


Obszary Interwencji

POŚ analizuje dziewięć kluczowych obszarów interwencji, które obejmują:

 • Ochronę klimatu i jakości powietrza
 • Zagrożenia hałasem
 • Pola elektromagnetyczne
 • Gospodarowanie wodami
 • Gospodarkę wodno-ściekową
 • Gleby i zasoby geologiczne
 • Gospodarkę odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
 • Zasoby przyrodnicze
 • Zagrożenia poważnymi awariami

Dokument zawiera łącznie 119 zadań, podzielonych na trzy główne kategorie:

 • 73 zadania własne miasta Bydgoszczy oraz jednostek i spółek miejskich z zapewnionym źródłem finansowania.

 • 34 zadania własne, których realizacja uzależniona jest od dostępności środków zewnętrznych oraz możliwości finansowania z budżetu miasta i budżetów spółek komunalnych.

 • 12 zadań realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
Zawiera również informacje dotyczące aspektów finansowych realizacji planowanych działań wraz z ich harmonogramem i koncepcję monitoringu wdrażania.

Warto wiedzieć: 

- Zapoznaj się z dokumentem - "Program Ochrony Środowiska na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku"

Spotkajmy się:

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w środę, 26 czerwca, w godz. 16-19:30 w Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3). 
 
*Panel I (16:00-17:30)* 
1. Ochrona klimatu i jakości powietrza 
2. Zagrożenia hałasem 
3. Pola elektromagnetyczne
4. Gospodarka wodno-ściekowa 
5. Zasoby przyrodnicze 

*Panel II (18:00-19:30)* 
1. Gospodarowanie wodami
2. Gleby i zasoby geologiczne 
3. Gospodarka odpadami 
 

Program Ochrony Środowiska dla Bydgoszczy Program Ochrony Środowiska dla Bydgoszczy Reviewed by Miasto Bydgoszcz on czerwca 06, 2024 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.