Myślęcinek: "Hipiczna-Jeździecka-II” – plan w przygotowaniu

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie do dnia 22 marca 2024 r.
Opracowanie planu miejscowego obejmować będzie także przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.


Składający wniosek do projektu planu podaje swoje imię i nazwisko/nazwę oraz adres zamieszkania/siedziby a także adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. Dodatkowo, składający wniosek wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.


Wnioski do projektu należy składać wyłącznie za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”, który dostępny jest także w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.


Wnioski można składać w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w  Bydgoszczy ul. Grudziądzkiej 9-15 lub w formie elektronicznej za pomocą:

- poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl

- portalu konsultacji przestrzennych

- elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.).


Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w trakcie sporządzania planu.


Myślęcinek: "Hipiczna-Jeździecka-II” – plan w przygotowaniu  Myślęcinek: "Hipiczna-Jeździecka-II” – plan w przygotowaniu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 13, 2024 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.