Bydgoszcz ma Program równego traktowania

Podczas środowej (25/10) sesji Rady Miasta Bydgoszczy radni przyjęli Program działań na rzecz równego traktowania dla miasta Bydgoszczy na lata 2023-2028. Trzy główne cele działania to wynik diagnozy grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie opracowanej m.in. w toku konsultacji społecznych.W prace nad dokumentem zaangażowanych było kilkadziesiąt osób. W zespole opracowującym program znaleźli się przedstawicieli Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych oraz Miasta Bydgoszczy.


Opracowanie programu poprzedziła diagnoza sytuacji grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. Dokument w 2021 roku stworzyły dr Anna Strzałkowska i dr Marta Abramowicz. Pracę nad diagnozą prowadziło sześć zespołów eksperckich. Każdy z nich skupiał się na innej grupie narażonej na wykluczenie. Grupy podzielono ze względu na:

  •  religię, wyznanie i światopogląd
  •  pochodzenie etniczne i narodowość;
  • płeć;
  • wiek;
  • stan zdrowia i niepełnosprawność;
  • orientację seksualną i tożsamość płciową

Diagnoza pozwoliła wyznaczyć ogólne kierunki działań, które stały się podstawą założeń programu.


– Wyznaczono trzy cele operacyjne: zwiększanie wrażliwości osób pracujących w strukturach miejskich na kwestie związane z równym traktowaniem, niedyskryminacją, prawami człowieka oraz stosowaniem przez nie tych zasad w praktyce, zapewnienie dostępu do wsparcia dla osób i grup narażonych na dyskryminację, oraz działania na rzecz wzrostu świadomości i wiedzy w zakresie prac człowieka i równego traktowania – mówiła podczas sesji Rady Miasta Bydgoszczy Dorota Glaza, dyrektorka Biura Aktywności Społecznej.


Główny program działań na rzecz równego traktowania dla miasta Bydgoszczy brzmi: Bydgoszcz jako miasto, w którym prawa człowieka i zasady równego traktowania są realizowane wobec wszystkich osób mieszkających na jego terenie.


Program był konsultowany z mieszkankami i mieszkańcami Bydgoszczy w okresie od 10 do 31 maja 2023 roku. Bydgoszczanie mogli składać uwagi poprzez kartę konsultacyjną lub w czasie spotkań z udziałem ekspertów w dziedzinie równego traktowania. W konsultacjach wzięło udział 130 osób, 119 zgłosiło uwagi do projektu programu.


Bydgoszcz od kilku lat angażuje się w działania na rzecz równego traktowania. Od 2017 roku w mieście działa projekt Szkoła Otwarta i Tolerancyjna. Dwa lata później powołano działającą społecznie Bydgoską Radę ds. Równego Traktowania. Od 2020 roku Bydgoszcz włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji a w styczniu 2021 roku władze miasta podpisały Kartę Różnorodności.


Bydgoski program na rzecz równego traktowania wpisuje się w międzynarodowe dokumenty i strategie skupione wokół praw człowieka. Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ.

Bydgoszcz ma Program równego traktowania  Bydgoszcz ma Program równego traktowania Reviewed by Miasto Bydgoszcz on października 30, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.