"Opławiec - Szkoła " - rozpoczęły się prace nad planem miejscowymMiejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Opławiec - Szkoła" dla obszaru, którego granica przebiega przez teren lasu w rejonie ul. Doktora Stanisława Meysnera i obejmuje teren Szkoły Podstawowej nr 34, wschodnia granica przebiega fragmentami ulic Opławiec, Doktora Stanisława Meysnera oraz ścianą lasu, a południowa i zachodnia ulicą Koronowską i granicą miasta Bydgoszczy z gminą Sicienko. 


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy i mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.),

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej;

- poprzez portal konsultacji przestrzennych.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 13 maja 2022r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.


"Opławiec - Szkoła " - rozpoczęły się prace nad planem miejscowym "Opławiec - Szkoła " - rozpoczęły się prace nad planem miejscowym Reviewed by Miasto Bydgoszcz on kwietnia 28, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.