Miejscowy plan „Jary-Słoneczna” w przygotowaniu

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jary-Słoneczna” obejmującego obszar ograniczony od zachodu ul. Bronisława Trentowskiego, od północy ul. Nakielską, od wschodu ul. Czerwonego Krzyża i ul. Lotników, od południa ul. Stawową i gen. Antoniego Madalińskiego.Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy i mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15;

– za pomocą poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl;

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.);

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info,

– poprzez portal konsultacji przestrzennych.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 24 maja 2022 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Miejscowy plan „Jary-Słoneczna” w przygotowaniu  Miejscowy plan „Jary-Słoneczna” w przygotowaniu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on kwietnia 21, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.