Nowe plany będą wspierać rewitalizację

Rada Miasta zadecydowała o przystąpienie do sporządzenia 4 nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mają one między innymi pomóc w porządkowaniu i rewitalizacji Okola, gdzie remontowanych jest coraz więcej kamienic, a inwestorzy chcieliby wprowadzać również nowe usługi.

Decyzją radnych urbaniści przystąpią między innymi do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dużej części Okola pomiędzy ulicami Królowej Jadwigi, brzegiem Brdy oraz ulicami  Jasną, Grunwaldzką, Jackowskiego i Garbary. Będzie on ważnym narzędziem ułatwiającym rewitalizację cennej tkanki miasta, która powstawała przede wszystkim na początku XX wieku. Południowa cześć obszaru wyróżnia się dużym zróżnicowaniem  zabudowy pod względem  wysokościowym i wartości architektonicznej,  z kolei północną  część obszaru charakteryzuje uporządkowanie zabudowy  występującej w formie  zwartych kwartałów zabudowy  śródmiejskiej o wartości zabytkowej  o wysokim  standardzie  architektonicznym.

Ochrona kwartałowej zabudowy

Regulacje planu miejscowego w części północnej wyznaczonego obszaru, zmierzać będą do ustalenia zasad i sposobu zabudowy zagospodarowania terenów usytuowanych bezpośrednio nad Brdą, z uwzględnieniem walorów krajobrazowych i rekreacyjnych obszaru. W części zachodniej, plan stanowił będzie podstawę dla przekształceń funkcjonalnych, w tym wymiany,  przebudowy lub adaptacji istniejących obiektów mieszkalnych oraz lokalizacji nowej zabudowy usługowo-mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokiej intensywności, przy uwzględnieniu projektowanej przebudowy układu drogowego ul. Granicznej oraz potrzeby kształtowania nowego wizerunku ulicy.

Ważnym elementem planu miejscowego będzie zachowanie i rewaloryzacja istniejącej zwartej zabudowy kwartałowej oraz dalsza jej kontynuacja w  nawiązaniu do  istniejącego układu urbanistycznego osiedla Okole. Plan ustali wymogi w zakresie skali i gabarytów nowej zabudowy oraz określi zasady jej wkomponowania w istniejącą tkankę miejską. Ponadto w celu umożliwienia lokalizacji zabudowy o śródmiejskim charakterze i standardzie, stanowiącej uzupełnienie historycznej struktury urbanistycznej, w opracowywanym planie wyznaczone zostaną tereny zabudowy śródmiejskiej.

Urbanistyczne porządki na Jarach

Urbaniści rozpoczną również prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Jary położonego pomiędzy ulicami Stawową i Nakielską. Dotychczas większość tego obszaru nie posiadała aktualnego opracowania urbanistycznego, co utrudniało jego porządkowanie funkcjonalno-przestrzenne. Z wnioskami o sporządzenie takiego dokumentu zwracali się sami mieszkańcy. Ma on przy okazji lepiej chronić istniejącą zieleń, podnieść standardy architektoniczne oraz zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną posesji.

Opławiec z nowymi możliwościami

W Opławcu nowym opracowaniem objęty zostanie teren na którym funkcjonuje m.in. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii. Dokument uwzględni planowane inwestycje związane z infrastrukturą leczniczą. Jednostka zamierza przy ul. S. Meysnera utworzyć m.in.  Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej „Aktywne starzenie się”. Nowy plan ma również umożliwić lokalizację zabudowy na niezagospodarowanych do tej pory działkach znajdujących się w bliskim sąsiedztwie szkoły.

Korytarz pod nową ulicę na Kapuściskach

Urbaniści zaczną też prace nad planem dla południowej części osiedla Kapuściska. Północna część zabudowana jest przede wszystkim blokami, a w południowej funkcjonuje szpital. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy przez tą część Bydgoszczy przechodzić ma tak zwana wschodnia obwodnica miasta. Plan poza porządkowaniem funkcjonalno-przestrzennym ma pomóc w zarezerwowaniu dla niej optymalnego korytarza.

Warto wiedzieć:

Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiają rozwój miasta, jednocześnie dbając o istniejącą wartościową zabudowę i harmonijne wpisywanie się nowych inwestycji w tkankę miasta.  W Bydgoszczy takie opracowanie posiada 39,5% terenów położonych w granicach miasta.

 

Zobacz także: Wiadomości Bydgoszcz

 

Nowe plany będą wspierać rewitalizację  Nowe plany będą wspierać rewitalizację Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 30, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.