Plan konsultacji społecznych na 2022 rok

Poniżej przedstawiamy procesy konsultacji społecznych - prowadzone z inicjatywy Prezydenta Miasta, które zostały zaplanowane na 2022 rok.


Publikacja planu wynika z § 9 obowiązującego regulaminu konsultacji społecznych „Bydgoskie Konsultacje”, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLI/879/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bydgoszczy. Plan konsultacji społecznych na 2022 rok:


1. Konsultacje społeczne w sprawie rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski.
Termin konsultacji: I kwartał 2022 r.

2. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji adaptacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 w Bydgoszczy na potrzeby Centrum Kultury Fordon.
Termin konsultacji: I / II kwartał 2022 r.

3. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji programowej Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3.
Termin konsultacji: III / IV kwartał 2022 r.

4. Konsultacje społeczne dotyczące Programu Rozwoju Sportu w Bydgoszczy na lata 2023-2030.
Termin konsultacji: IV kwartał 2022 r.

5. Konsultacje społeczne dotyczące programu na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
Termin konsultacji: III kwartał 2022 r.

6. Konsultacje społeczne dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji zadania pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy”.
Termin konsultacji: I / II kwartał 2022 r.

7. Konsultacje społeczne dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji dla zadania pn. „Przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – Rondo Jagiellonów”.
Termin konsultacji: II / III kwartał 2022 r. 


8. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę północnych mostów Solidarności w Bydgoszczy”.
Termin konsultacji: I / II kwartał 2022 r. 


Inne planowane działania o charakterze konsultacji wynikające z przepisów prawa krajowego, m.in. 


1. Konsultacje społeczne dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bydgoszczy. Termin konsultacji: I / II kwartał 2022 r. 


2. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Termin konsultacji: I / II kwartał 2022 r. 


Szczegółowy termin wszystkich konsultacji zależny jest od różnych czynników, np.  od postępu prac projektowych.


Dodatkowo, prowadzone będą działania konsultacyjne dotyczące procesu przyjmowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku - podlegają konsultacjom społecznym. W myśl ustawy, informację o przystąpieniu do opracowania planu, Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących planu.


Konsultacje społeczne poza prowadzonymi z inicjatywy Prezydenta i Rady Miasta, mogą być również prowadzone na wniosek innych podmiotów. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych mogą złożyć do Rady Miasta zgodnie  z Uchwałą Nr XLI/879/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. Rady Osiedli – w zakresie ich działalności, Rady lub Zespoły doradcze powołane przez Prezydenta Miasta, Organizacje Pozarządowei mieszkańcy Bydgoszczy.


W przypadku organizacji pozarządowych musi być to wspólna inicjatywa co najmniej trzech podmiotów, natomiast w przypadku mieszkańców do wniosku musi zostać dołączona lista z co najmniej 100 podpisami z poparciem. Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl.Plan konsultacji społecznych na 2022 rok Plan konsultacji społecznych na 2022 rok Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 27, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.