Nowe studium Bydgoszczy – zobacz jak będzie rozwijało się miasto

Do publicznego wglądu wyłożony został projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy. To kolejny etap, na którym można złożyć jeszcze swoje uwagi. Wcześniej organizowaliśmy konsultacje społeczne. Studium to najważniejszy dokument planistyczny decydujący o rozwoju miasta.

Z mapami z projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy w łatwy i przejrzysty sposób można zapoznać się na portalu Voxly: https://bit.ly/3zflxuu


Studium jest strategicznym dokumentem planistycznym, który wskazuje ogólne kierunki zagospodarowania przestrzeni naszego miasta. W 2019 roku jeszcze przed sporządzeniem studium przeprowadziliśmy dodatkowe konsultacje społeczne. Szereg uwag bydgoszczan zostało wprowadzonych na etapie tworzenia tego dokumentu.


Czym jest studium?

Studium to główny dokument kreujący politykę przestrzenną całego miasta, który diagnozuje aktualną sytuację społeczno-gospodarczą miasta oraz określa kierunki rozwoju przestrzennego. Posiadając spójny i aktualny dokument możemy podejść systemowo do zagadnień związanych z np. ochroną środowiska, dziedzictwa kultowego i zabytków, systemów transportowych , czy uporządkowania infrastruktury wodno-ściekowej , energetycznej itp. Należy podkreślić, że zapisy Studium nie są wiążące dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Udostępniamy projekt

Z dokumentem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w dniach od 7 czerwca do 31 lipca 2021r.
Osoby zainteresowane mogą udać się do budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 308) w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy. Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty mailowo pod adresem: mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr 52-58-58-105.


Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu), będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mpu.bydgoszcz.pl(BIP/zakładka Obwieszczenia).


Publiczna dyskusja

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa mailowo pod adresem: mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod numerem 52-58-58-105 do piątku 18 czerwca 2021. Stosownie do sytuacji sanitarno-epidemiologicznej organizujący dyskusję zastrzega możliwość organizacji dyskusji tylko w formie on-line lub zmiany miejsca dyskusji, o czym osoby zgłaszające chęć wzięcia udziału zostaną poinformowane (prosimy, aby w tym celu pozostawić dane do kontaktu).


Jak zgłosić uwagi?

Uwagi mogą zgłaszać osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uwagi mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Bydgoszczy

  •     w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,
  •     za pomocą poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl
  •     za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info.


Treść uwagi powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Nowe studium Bydgoszczy – zobacz jak będzie rozwijało się miasto Nowe studium Bydgoszczy – zobacz jak będzie rozwijało się miasto Reviewed by Miasto Bydgoszcz on czerwca 07, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.