Wydłużamy termin zgłaszania uwag do projektu Strategii rozwoju elektromobilności. Przypominamy o spotkaniu z Mieszkańcami online!

Konsultacje społeczne dotyczące "Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku" trwają od 15 czerwca br. Aktualnie trwa etap wyłożenia projektu dokumentu Strategii. W związku z obecną sytuacją, związaną z COVID-19, wydłużamy termin zgłaszania uwag za pośrednictwem ankiety na stronie www.bydgoszcz.pl/elektromobilnosc do 31 października br.  Przypominamy także o spotkaniu z mieszkańcami, które odbędzie się dnia 23 października 2020 r. o godz. 11.00 na platformie YouTube.

Trwają konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszcz do 2030 roku”. W ramach konsultacji – za pośrednictwem transmisji internetowej – 23 października o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.

Chcemy być jeszcze bardziej zielonym miastem. Dlatego oprócz realizowanych ekoinwestycji przygotowujemy strategię rozwoju elektromobilności do 2030 roku. Cały czas zapraszamy do zgłaszania swoich uwag do dokumentu.  Najprościej można zrobić to za pośrednictwem karty konsultacyjnej dostępnej www.bydgoszcz.pl/elektromobilnosc. Uwagi na tym etapie konsultacji można zgłaszać do 31 października br. (termin wydłużony).

Opracowanie dokumentu wykonała, we współpracy z miastem Bydgoszcz, Spółka Celowa Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ

Cały czas zapraszamy zatem mieszkańcówdo udziału w konsultacjach i zadawania pytań w ramach kart konsultacyjnych. Uwagi zawarte w kartach konsultacyjnych będą omawiane na spotkaniu z mieszkańcami, które odbędzie się dnia 23 października 2020 r. o godz. 11.00 na platformie YOUTUBE i będzie transmitowane na żywo. 
Podczas spotkania z mieszkańcami będzie można zadawać pytania do prowadzących panel zarówno na chacie platformy internetowej podczas jej trwania, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komercjalizacja@utp.edu.pl przesłane do dnia 23 października - do godziny 10.30.

Spotkanie z mieszkańcami online zorganizowane zostanie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Organizatorem spotkania jest Spółka Celowa UTP spółka z o.o., która jako lider konsorcjum opracowuje dokument wspólnie z Pomorską Grupą Konsultingową S.A.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju spotkanie będzie miało charakter zdalny. Paneliści zaprezentują krótkie podsumowanie dokumentu, a także odpowiedzą na Państwa pytania.
Spotkanie poprowadzą - Pan Romuald Meyer - dyrektor firmy PGK S.A oraz Pan dr inż. Adam Mroziński  - Prezes Zarządu Spółki Celowej UTP sp. z o.o.

Spotkanie będzie podzielone na II części. W pierwszej zaprezentowana zostanie krótka prezentacja nt. założeń strategii, a w drugiej części prowadzący panel odpowiedzą na pytania mieszkańców Bydgoszczy. Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. zagadnienia analizowane w strategii:
-    analiza obecnego stanu jakości powietrza emisji hałasu w Bydgoszczy związanego z transportem,
-    analiza wariantów zwiększenia liczby pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych przez Miasto oraz spółki miejskie,
-    budowa sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, 
-    budowa strefy czystego transportu w centrum Bydgoszczy, budowa dróg rowerowych, bus-pasów oraz centrów przesiadkowych.

Cele „Strategii rozwoju elektromobilności”
Celem Strategii jest wskazanie możliwości ograniczenia negatywnego wpływu sektora transportowego na jakość życia mieszkańców Bydgoszczy. Jego osiągnięcie planuje się poprzez wdrażanie kilku celów operacyjnych:
- rozwój zero- i niskoemisyjnych usług miejskich,
- tworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności indywidualnej oraz innych form transportu zero- i niskoemisyjnego,
- poprawa konkurencyjności i bezpieczeństwa publicznego transportu zbiorowego oraz organizacji ruchu drogowego,
- ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie.


Z czego składa się dokument?
Dokument „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku” składa się z szesnastu rozdziałów. W pierwszym opisano cel oraz zakres opracowania w powiązaniu z podstawami prawnymi. Następne rozdziały obejmują charakterystykę Bydgoszczy w zakresie transportu, stanu jakości powietrza, hałasu generowanego przez transport, jak również stanu systemu komunikacyjnego czy energetycznego. Dalej znaleźć można podsumowanie zidentyfikowanych problemów, analizę SWOT oraz opis priorytetów rozwojowych wraz z zadaniami rozłożonymi w czasie. Opisana została również współpraca z mieszkańcami w zakresie wdrażania elektromobilności w Bydgoszczy. 
Przeprowadzono również analizę oddziaływania na środowisko, a także określono planowany efekt ekologiczny związany z wdrażaniem strategii. Analiza finansowa pozwoliła określić skalę wydatków jakie poniesie miasto, realizując przewidziane działania. Wskazano przewidywane dofinansowanie z określeniem programu dla poszczególnych zadań do realizacji.
Projekt dokumentu przewiduje podjęcie działań zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i nie inwestycyjnym, mających na celu poprawę jakości środowiska w perspektywie wieloletniej, takich jak:
- zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych przez Miasto,
- zakup samochodów elektrycznych lub gazowych przez spółki miejskie,
- zakup autobusów zeroemisyjnych przez Miasto Bydgoszcz (w zależności od wyników analizy kosztów i korzyści związanych z ich wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej),
- stworzenie sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych i sprężonego gazu ziemnego (CNG),
- stworzenie strefy czystego transportu w centrum Bydgoszczy,
- rozbudowa systemu ITS,
- budowa dróg rowerowych,
- budowa bus-pasów,
- oświetlenie ulic – doświetlenie przystanków i przejść dla pieszych,
- aktywne znaki drogowe, lustra, przystanki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- budowa centrów przesiadkowych,
- nowe instalacje wzmacniające samowystarczalność energetyczną Miasta Bydgoszczy,
- kampanie społeczne wspomagające osiągnięcie założonych celów.
Co już się działo w ramach konsultacji nad „Strategią rozwoju elektromobilności”?
Konsultacje rozpoczęły się w czerwcu br. Mieszkańcy Bydgoszczy mogli zgłaszać swoje uwagi na etapie tworzenia dokumentu w formie ankiet. W ramach konsultacji społecznych odbył się także, w formie spotkania on-line, Panel Ekspercki (https://www.youtube.com/watch?v=jb4hKr06LzI&feature=youtu.be) z udziałem sektora nauki i biznesu, podczas którego zaproszeni goście omawiali zagadnienia związane ze strategią rozwoju elektromobilności.
Wydłużamy termin zgłaszania uwag do projektu Strategii rozwoju elektromobilności. Przypominamy o spotkaniu z Mieszkańcami online!  Wydłużamy termin zgłaszania uwag do projektu Strategii rozwoju elektromobilności. Przypominamy o spotkaniu z Mieszkańcami online! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on października 19, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.