Konsultujemy „Strategię rozwoju elektromobilności”

Chcemy być jeszcze bardziej zielonym miastem. Dlatego oprócz realizowanych ekoinwestycji przygotowujemy strategię rozwoju elektromobilności do 2030 roku. Zapraszamy do zgłaszania swoich uwag do dokumentu.  Najprościej można zrobić to za pośrednictwem karty konsultacyjnej dostępnej www.bydgoszcz.pl/elektromobilnosc. Uwagi w konsultacjach można zgłaszać od środy (7 października) do 31 października (termin wydłużony).  

Opracowanie dokumentu wykonała, we współpracy z miastem, Spółka Celowa Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ.


Cele „Strategii rozwoju elektromobilności”

Celem Strategii jest wskazanie możliwości ograniczenia negatywnego wpływu sektora transportowego na jakość życia mieszkańców Bydgoszczy. Jego osiągnięcie planuje się poprzez wdrażanie kilku celów operacyjnych:
- rozwój zero- i niskoemisyjnych usług miejskich,
- tworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności indywidualnej oraz innych form transportu zero- i niskoemisyjnego,
- poprawa konkurencyjności i bezpieczeństwa publicznego transportu zbiorowego oraz organizacji ruchu drogowego,
- ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie.


Z czego składa się dokument?

Dokument „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku” składa się z szesnastu rozdziałów. W pierwszym opisano cel oraz zakres opracowania w powiązaniu z podstawami prawnymi. Następne rozdziały obejmują charakterystykę Bydgoszczy w zakresie transportu, stanu jakości powietrza, hałasu generowanego przez transport, jak również stanu systemu komunikacyjnego czy energetycznego. Dalej znaleźć można podsumowanie zidentyfikowanych problemów, analizę SWOT oraz opis priorytetów rozwojowych wraz z zadaniami rozłożonymi w czasie. Opisana została również współpraca z mieszkańcami w zakresie wdrażania elektromobilności w Bydgoszczy.
 

Przeprowadzono również analizę oddziaływania na środowisko, a także określono planowany efekt ekologiczny związany z wdrażaniem strategii. Analiza finansowa pozwoliła określić skalę wydatków jakie poniesie miasto, realizując przewidziane działania. Wskazano przewidywane dofinansowanie z określeniem programu dla poszczególnych zadań do realizacji.

Projekt dokumentu przewiduje podjęcie działań zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i nie inwestycyjnym, mających na celu poprawę jakości środowiska w perspektywie wieloletniej, takich jak:
- zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych przez Miasto,
- zakup samochodów elektrycznych lub gazowych przez spółki miejskie,
- zakup autobusów zeroemisyjnych przez Miasto Bydgoszcz (w zależności od wyników analizy kosztów i korzyści związanych z ich wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej),
- stworzenie sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych i sprężonego gazu ziemnego (CNG),
- stworzenie strefy czystego transportu w centrum Bydgoszczy,
- rozbudowa systemu ITS,
- budowa dróg rowerowych,
- budowa bus-pasów,
- oświetlenie ulic – doświetlenie przystanków i przejść dla pieszych,
- aktywne znaki drogowe, lustra, przystanki dla niepełnosprawnych,
- budowa centrów przesiadkowych,
- nowe instalacje wzmacniające samowystarczalność energetyczną Miasta Bydgoszczy,
- kampanie społeczne wspomagające osiągnięcie założonych celów.


Wypełnij ankietę, weź udział w spotkaniu

Ankietę poświęconą „Strategi rozwoju elektromobilności” można wypełnić za pośrednictwem strony www.bydgoszcz.pl/elektromobilnosc w dniach 7-31 października br. Mieszkańców zapraszamy także na spotkanie on-line podczas którego będzie można zadać pytanie ekspertowi. O szczegółach poinformujemy w najbliższych dniach.  
 

Co już się działo w ramach konsultacji nad „Strategią rozwoju elektromobilności”?

Konsultacje rozpoczęły się w czerwcu br. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi na etapie tworzenia dokumentu, w ramach konsultacji społecznych odbył się także, w formie spotkania on-line, panel ekspercki z udziałem sektora nauki i biznesu podczas którego zaproszeni goście omawiali zagadnienia związane ze strategią rozwoju elektromobilności.


Warto wiedzieć:

Miasto Bydgoszcz pozyskało dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku”. Projekt tego dokumentu z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta Bydgoszczy stanie się dokumentem Miasta, aczkolwiek sama strategia nie jest dokumentem obligatoryjnym – wymaganym przepisami prawa. Strategia nie będzie także stanowiła dokumentu o charakterze prawa miejscowego.


Do pobrania:

- Projekt dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku”;
- Zarządzenie Nr 501/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 wrześnią 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku”;
- Zarządzenie Nr 301/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących "Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku".Konsultujemy „Strategię rozwoju elektromobilności”   Konsultujemy „Strategię rozwoju elektromobilności” Reviewed by Miasto Bydgoszcz on października 07, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.