Nowy plan dla Wyżyn

Do 9 października można zgłaszać uwagi, które posłużą do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części Wyżyn pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Magnuszewską, Glinki oraz Aleją Jana Pawła II.

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr XXVII/646/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyżyny-Węgierska” w Bydgoszczy, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wojska Polskiego, Magnuszewską, Glinki oraz Al. Jana Pawła II.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info. 

 

Treść wniosku powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2020 r.

Poniżej formularze do pobrania:

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyżyny - Węgierska" w Bydgoszczy.
- wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- klauzula informacyjna RODO do obwieszczenia nr MPU-PN-7321/Fd-22/18/we/20
Nowy plan dla Wyżyn  Nowy plan dla Wyżyn Reviewed by Miasto Bydgoszcz on września 15, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.