Strategia rozwoju Bydgoszczy – nowoczesny transport i komunikacja


Trwają konsultacje społeczne dotyczące strategicznego dla naszego miasta dokumentu, który określa  oczekiwane dla rozwoju Bydgoszczy zmiany i dziedziny, w których zmiany te powinny nastąpić. Swoją opinią można podzielić się do 15 stycznia 2020r. 


Czym jest Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030r.?
Strategia Rozwoju Bydgoszczy to jeden z najważniejszych dokumentów programowych. W oparciu o zmieniające się w ostatnich latach uwarunkowania, w których funkcjonują miasta oraz w wyniku wielu przemian które dokonały się w Bydgoszczy (m.in. realizacja i rozpoczęcie szeregu inwestycji zapisanych w poprzedniej strategii) zaktualizowano dokument przyjęty przez Radę Miasta Bydgoszczy w 2013 roku. Projekt nowej strategii jest efektem współpracy różnych środowisk, których wspólnym celem jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom najlepszych warunków na każdym etapie życia i zrównoważony rozwój miasta. W jej tworzenie zaangażowani byli bydgoszczanie, przedstawiciele instytucji naukowych, gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń społecznych, którzy wyrażali swoje opinie, uwagi, dzielili się swoją wiedzą, przemyśleniami, a przede wszystkim pomysłami na rozwój miasta. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Do kogo skierowana jest strategia?
Inicjatorami i odbiorcami zmian zapisanych w strategii są obywatele Bydgoszczy. Dokument tworzony był z założeniem, że wdrożenie tych propozycji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i stworzenia warunków dla ich wszechstronnego rozwoju. Dzięki temu, będą mogli odnaleźć się we współczesnym, coraz bardziej skomplikowanym świecie i organizować swoje życie w mieście i poza jego granicami. Beneficjentami zmian będą również inni użytkownicy miasta, przyjeżdżający do pracy i szkół, korzystający z usług, spędzający tu czas wolny. Nasze ambicje ponad lokalność i metropolitalność, to otwartość na innych. Szczególnie istotne jest nastawienie na wzmacnianie i rozwijanie współpracy w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Strategia stanowi źródło informacji o pożądanych kierunkach zmian, jest deklaracją starań o ich realizację. Jest także zaproszeniem do współpracy dla mieszkańców, instytucji, organizacji, firm przy realizacji wyznaczonych celów. Strategia może być też inspiracją dla ich własnych planów i inicjatyw, gwarantując przychylność samorządu dla zgodnych z nią działań.

Co znajdziemy w dokumencie?
Wyzwania rozwojowe
• Nowoczesny, dostosowany do potrzeb współczesności i przyszłości system kształcenia.
• Rozwój bydgoskich uczelni oraz wzrost ich udziału w życiu miasta.
• Wzrost aktywności zawodowej i pozazawodowej bydgoszczan.
• Umocnienie pozycji Bydgoszczy w sieci polskich i europejskich metropolii.
• Poprawa jakości przestrzeni publicznych.
• Zahamowanie spadku liczby ludności.
• Rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
• Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.
• Dostosowanie i przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom zmian klimatu.
• Poprawa dostępności dóbr i usług w mieście dla osób z ograniczeniami.
Ponadto dla realizacji wyznaczonych w dokumencie wyzwań rozwojowych  wskazano – zgodnie z definicją Smart City – 6 głównych obszarów funkcjonowania miasta, w których nastąpi szczególna intensyfikacja działań strategicznych. Dla wyznaczonych 6 obszarów strategicznych, określone zostały cele kierunkowe oraz operacyjne, a także kierunki działań i programy wdrożeniowe, których realizacja pozwoli urzeczywistnić określony w wizji obraz miasta oraz sprostać wyzwaniom do 2030 roku.

W obszarze V. Nowoczesny transport i komunikacja wyznaczono 2 cele kierunkowe zawierające 3 cele operacyjne:
V.1. ZRÓWNOWAŻONY I SPÓJNY SYSTEM TRANSPORTOWY.
V.1.1. Przyjazne, ekologiczne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania transportowe.
V.1.2. Wewnętrzna i zewnętrzna dostępność transportowa bydgoskiego obszaru funkcjonalnego.
V.2. E-DOSTĘPNOŚĆ.
V.2.1. Powszechność dostępu do infrastruktury komunikacyjno-informacyjnej.

Zaproponowane w tym obszarze zagadnienia skupiają się na stworzeniu warunków dla sprawnego przemieszczania się w mieście i jego obszarze funkcjonalnym, opartego o nowoczesne, ekologiczne systemy transportowe. Proponowane rozwiązania komunikacyjne zachęcać będą do ograniczenia indywidualnej komunikacji samochodowej.
Niezwykle istotne dla rozwoju gospodarczego miasta będzie dobre skomunikowanie Bydgoszczy z innymi ośrodkami gospodarczymi w kraju i za granicą poprzez rozwój wszystkich systemów transportowych: kolejowego, drogowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej. Sprostanie wyzwaniom globalnej gospodarki wymagać będzie również rozwoju infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Wypełnij ankietę!
 Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Można to zrobić za pośrednictwem ankiety:
• dostępnej w formie elektronicznej do wypełnienia TUTAJ
• dostępnej w formie papierowej
- do pobrania TUTAJ i TUTAJ
- przy urnach oraz w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju


Strategia rozwoju Bydgoszczy – nowoczesny transport i komunikacja Strategia rozwoju Bydgoszczy – nowoczesny transport i komunikacja Reviewed by Miasto Bydgoszcz on stycznia 13, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.