Mieszkańcy o kierunkach rozwoju Bydgoszczy

Zakończyliśmy konsultacje społeczne Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy. Mieszkańcy wypowiadali się m.in. na temat infrastruktury transportowej, rozwoju sieci tramwajowej czy układu drogowego. Teraz zgłoszone uwagi będą sprawdzane pod kątem możliwości ich ujęcia w projekcie Studium.
fot. Marcin Zaborowski

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy trwały w dniach 3 czerwca - 31 lipca 2019 roku. Ich celem było zebranie opinii bydgoszczan w sprawie zaproponowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Konsultacje miały zasięg ogólnomiejski. Zostały przeprowadzone za pomocą ankiety w formie elektronicznej i tradycyjnej oraz punktu konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny odwiedziło 36 osób. W ramach konsultacji zostało przesłanych 205 ankiet od osób prywatnych, stowarzyszeń i firm oraz instytucji. Pod niektórymi ankietami podpisało się wiele osób, stąd liczba osób które wzięły udział w konsultacjach jest większa niż liczba wypełnionych ankiet. Liczba osób prywatnych, firm i stowarzyszeń, która wzięła udział w konsultacjach wynosi 2168.

Najczęściej poruszanym zagadnieniem była zmiana funkcji istniejących ogrodów działkowych zaproponowana w projekcie Studium – poruszyła je ponad połowa ankietowanych (z czego zdecydowana większość dotyczyła ROD zlokalizowanych w okolicy ul. Inwalidów). Ważne miejsce zajęła infrastruktura transportowa – zagadnienia związane z tym tematem zgłosiło blisko 15% osób biorących udział w konsultacjach.

W tematyce infrastruktury transportowej blisko połowa wniosków dotyczy układu drogowego, z czego najczęściej podnoszonym tematem była propozycja zwężenia przekroju ulicy Focha, uspokojenie tam ruchu samochodowego, wzmocnienie ruchu pieszego i rowerowego w tym rejonie oraz rozważenie możliwości likwidacji północnego mostu Solidarności (jako krok w kierunku możliwości odtworzenia starego Kanału Bydgoskiego w przyszłości).

Jedna piąta wniosków (dot. infrastruktury transportowej) dotyczyła próśb o rozbudowę sieci tramwajowej - najwięcej osób uważa, że należy rozbudowywać sieć tramwajową w Fordonie.

Ankietowani zgłosili ponad 3600 postulatów, które poruszały tematy takie jak infrastruktura transportowa, ogrody działkowe, utrzymanie terenów leśnych, metropolia, ochrona przyrody, zmiana funkcji niektórych terenów, zieleń i tereny rekreacji etc.

Najczęściej poruszane tematy z zagadnień układu drogowego (w kolejności ilości zgłoszonych postulatów) to propozycja zawężenia ciągu ulic Wały Jagiellońskie – Grudziądzka do przekroju 1x2, rezygnacja z poszerzenia ulicy Toruńskiej, rezygnacja z budowy ulicy Nowomazowieckiej, ulica Gdańska – rezygnacja z budowy węzła na trasie WZ i przeprowadzenie tejże trasy tunelem pod ulicą Gdańską oraz obniżenie klasy ulicy Gdańskiej ze zbiorczej na lokalną, przyspieszenie rozbudowy sieci dróg rowerowych (szczególnie w głównych ulicach jak Fordońska, Focha, Andersa, w ciągu Dworzec Główny – Bartodzieje, czy bulwary nad Brdą) oraz poprawa niedostatecznej spójności sieci dróg rowerowych.

O zmianę funkcji terenu zaproponowanej w projekcie Studium wnioskowało około 6% ankietowanych, a o zmianę zaproponowanej wysokości zabudowy blisko 5%.

Zagadnienia związane z ochroną przyrody były ważne dla 3,5% ankietowanych, a do zagadnień związanych z transportem publicznym odniosło się 3,3% biorących udział w konsultacjach.

Wszystkie zgłoszone wnioski zostały wypisane w załączonej do raportu tabeli, a część z nich została umieszczona na mapie załączonej do raportu. Z uwagi na dużą ilość postulatów oraz różnorodność poruszanych zagadnień wszystkie postulaty są szczegółowo analizowane i zostaną rozpatrzone w dalszych pracach nad projektem Studium. Z przyjętymi rozwiązaniami będzie można zapoznać się na etapie wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu.
Raport z konsultacji dotyczących Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy 
załącznik 1   załącznik 2
Mieszkańcy o kierunkach rozwoju Bydgoszczy Mieszkańcy o kierunkach rozwoju Bydgoszczy Reviewed by Miasto Bydgoszcz on października 07, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.