Studium Miasta Bydgoszczy - dziękujemy za udział w konsultacjach

Zakończyły się trwające półtora miesiąca konsultacje społeczne projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zgłosili uwagi do tego strategicznego dla naszego Miasta dokumentu. Aktualnie zapoznajemy się ze  wszystkimi zgłoszonymi uwagami i sprawdzamy, czy mogą zostać ujęte w treści Studium.


W ramach konsultacji społecznych dotyczących studium, mieszkańcy mogli wypełniać ankiety – zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej – oraz przez cały czas trwania konsultacji uzyskać dodatkowe informacje w stałym punkcie konsultacyjnym zlokalizowanym w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.  W ankiecie pytaliśmy o to, jakie tematy  - zawarte w projekcie Studium - wymagają zmiany. Można było zgłosić swoje uwagi do poszczególnych dziedzin takich jak:

• potrzeby i możliwości rozwoju,
• założenia Studium,
• rozwój ponadlokalnych funkcji miasta,
• obszaru śródmiejskiego,
• obszarów zamieszkania,
• aktywności gospodarczej,
• obszarów usług,
• system przyrodniczo-rekreacyjny,
• Bydgoskiego Węzła Wodnego,
• karty terenów,
•kierunki ochrony i kształtowania: środowiska przyrodniczego, kulturowego, transportu, infrastruktury technicznej, polityki przestrzennej miasta.

Czym jest studium?
Studium to główny dokument kreujący politykę przestrzenną całego miasta, który diagnozuje aktualną sytuację społeczno-gospodarczą miasta oraz określa kierunki rozwoju przestrzennego. Posiadając spójny i aktualny dokument możemy podejść systemowo do zagadnień związanych z np. ochroną środowiska, dziedzictwa kultowego i zabytków, systemów transportowych , czy uporządkowania infrastruktury wodno-ściekowej , energetycznej itp. Należy podkreślić, że zapisy Studium nie są wiążące dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Jednak zadaniem miasta jest ustalenie gdzie chcemy realizować poszczególne funkcje np. usługowe, mieszkaniowe, kulturowe. Ponadto, ustalenia studium są uwzględniane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jak również są wiążące dla realizacji inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej. Studium jest opracowywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które definiują tryb i formę sporządzenia takiego dokumentu

Z treścią projektu konsultowanego Studium można zapoznać się TUTAJ
Studium Miasta Bydgoszczy - dziękujemy za udział w konsultacjach Studium Miasta Bydgoszczy - dziękujemy za udział w konsultacjach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on sierpnia 02, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.