Nowe Studium Bydgoszczy – ruszają konsultacje społeczne projektu

Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bydgoszczy. Do końca lipca czekamy na uwagi mieszkańców, zgłoszone tradycyjnie lub elektronicznie poprzez stronę:  www.bydgoszcz.pl/studium.
Bydgoszczanie mogą przez najbliższe dwa miesiące, w terminie od 3 czerwca do 31 lipca 2019 r. zgłosić swoje propozycje i uwagi do przygotowanego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta Bydgoszczy. Jest to strategiczny dokument planistyczny wskazujący ogólne kierunki zagospodarowania przestrzeni naszego miasta. 
 W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy wypełniając internetową ankietę dostępną na stronie www.bydgoszcz.pl/studium. Można także wypełnić papierową ankietę – dostępną TUTAJ – i przesłać ją w tradycyjnej formie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz) lub na adres mailowy mpu@mpu.bydgoszcz.pl.

Czym jest studium?

Studium to główny dokument kreujący politykę przestrzenną całego miasta, który diagnozuje aktualną sytuację społeczno-gospodarczą miasta oraz określa kierunki rozwoju przestrzennego. Posiadając spójny i aktualny dokument możemy podejść systemowo do zagadnień związanych z np. ochroną środowiska, dziedzictwa kultowego i zabytków, systemów transportowych , czy uporządkowania infrastruktury wodno-ściekowej , energetycznej itp. Należy podkreślić, że zapisy Studium nie są wiążące dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Jednak zadaniem miasta jest ustalenie gdzie chcemy realizować poszczególne funkcje np. usługowe, mieszkaniowe, kulturowe. Ponadto, ustalenia studium są uwzględniane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jak również są wiążące dla realizacji inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej.

Przestrzeń miasta jest dobrem wspólnym.

W ankiecie pytamy o to, jakie tematy  - zawarte w projekcie Studium - wymagają zmiany. Można zgłosić swoje uwagi do poszczególnych dziedzin takich jak:
 •  potrzeby i możliwości rozwoju, 
 • założenia Studium, 
 • rozwój ponadlokalnych funkcji miasta, 
 • obszaru śródmiejskiego, 
 • obszarów zamieszkania, 
 • aktywności gospodarczej, 
 • obszarów usług, 
 • system przyrodniczo-rekreacyjny, 
 • Bydgoskiego Węzła Wodnego, 
 • karty terenów, 
 • kierunki ochrony i kształtowania: środowiska przyrodniczego, kulturowego, transportu, infrastruktury technicznej, polityki przestrzennej miasta.
Uruchamiamy punkt konsultacyjny
Ze względu na złożoność dokumentu zainteresowanych mieszkańców zapraszamy także do punktu konsultacyjnego zlokalizowanego w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (budynek A, III piętro, pokój 319). Dyżury konsultacyjne zaplanowane są we wtorki od godz. 10.00 do godz. 17.00. Kontakt: mpu@mpu.bydgoszcz.pl Tel. 52-58-58-105

Czym jest studium? Co mówi ustawa o planowaniu przestrzennym:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa politykę przestrzenną miasta. W tym strategicznym dokumencie przyjmuje się określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego miasta. Ze względu na swój szeroki zakres obejmuje zagadnienia związane z  rozmieszczeniem funkcji na terenie miasta, ochroną dziedzictwa kulturowego, wartości przyrodniczych, ochroną środowiska i jego zasobów, kształtowaniem  infrastruktury transportowej i technicznej, warunkami zamieszkania, pracy i wypoczynku. 
Studium jest opracowywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które definiują tryb i formę sporządzenia takiego dokumentu.

Ważne dokumenty:
- Ankieta do pobrania 
 WAŻNE: Z uwagi na rozmiar plików zalecamy ich pobranie
- Tekst studium
- MAPA NR 1 KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ MIASTA
- MAPA NR 2 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
- MAPA NR 3 ŚRODOWISKO KULTUROWE
- MAPA NR 4 TRANSPORT - UKŁAD DROGOWY I KOLEJ
- MAPA NR 5 SYSTEM TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO
- Rys. nr 6 System infrastruktury technicznej - kierunki rozwoju
- MAPA NR 7 ZAMIERZENIA PLANISTYCZNE 

Paczka plików do pobrania (kliknij)
 Plakat
Zobacz prezentację 


                     
Nowe Studium Bydgoszczy – ruszają konsultacje społeczne projektu Nowe Studium Bydgoszczy – ruszają konsultacje społeczne projektu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on czerwca 03, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.