Siewna, Kapliczna, Łubinowa i Podleśna do konsultacji

 
Zaczynamy kolejne konsultacje związane z przebudową ulic bez twardej nawierzchni.  W dniach od 5 października do 26 października będzie można zgłaszać uwagi do opracowanych koncepcji budowy.

Ulica Siewna położona jest na osiedlu Miedzyń – Prądy. Łączna długość odcinka przewidzianego w koncepcji do realizacji wynosi  292 m. Ulicę planuje się zrealizować w formie pieszo-jezdni zlokalizowanej w strefie ograniczonej prędkości do 30km/h. Dodatkowo planuje się zorganizować miejsca postojowe przy posesjach, zjazdy indywidualne do posesji oraz publiczne oświetlenie, odwodnienie drogi oraz oznakowanie.

Ulica Kapliczna znajduje się na osiedlu Bydgoszcz Wschód – Siernieczek i Brdyujście. Przedstawiona koncepcja przewiduje budowę odcinka głównego oraz czterech dojazdów o łącznej długości 1280m. Zaproponowano szerokość jezdni 5,5m lewostronny chodnik o szerokości 2 m, budowę zjazdów publicznych i indywidualnych do posesji, oświetlenie uliczne, odwodnienie drogi oraz oznakowanie. 

Ulice Łubinowa położona jest na osiedlu Czyżkówko, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o tej samej nazwie. Opracowana koncepcja przewiduje budowę  pieszojezdni o szerokości 9 m. Przedstawiona propozycja przewiduje wyposażenie ulicy w oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome, zjazdy publiczne i indywidualne oraz organizację miejsc postojowych przy posesjach. Długość odcinka przewidzianego do realizacji wynosi 540 m. 

Ulica Podleśna zlokalizowana jest na osiedlu Glinki. Łączna długość odcinka przewidzianego w projekcie do realizacji wynosi 809 m. Inwestycja polegać będzie na budowie: nawierzchni asfaltowej, skrzyżowania z planowaną tzw. ul. Nowołucką, elementów bezpieczeństwa ruchu, zatoki postojowej, zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia, odwodnienia. Szerokość pasa ruchu wynosić będzie 3,25m a szerokości chodników 2,0 m.

Ze szczegółowymi opisem zadania, mapami i planami można zapoznać się na stronach  ZDMiKP.
Koncepcje przebudowy ulic  są dostępna także  w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a ( piętro III, pokój 310 ).

Bydgoszczanie mogą zgłaszać uwagi na formularzu według wzoru, który jest dostępny również na stronie ZDMiKP. Wypełnione wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje@zdmikp.bydgoszcz.pl  lub pocztą tradycyjną na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz). Wnioski zostaną rozpatrzone wyłącznie w przypadku uzasadnienia propozycji  oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby konsultacji. Karty konsultacyjne można pobrać poniżej.

Ankietę można wypełnić przez Internet:
- ul. Siewna
- ul. Kapliczna
- ul. Łubinowa
- ul. Podleśna

Długość nowych ulic:
Siewna: 292 m
Kapliczna: 827 m
Łubinowa: 540 m
Podleśna: 764 (+45 m łącznik do ul. Łuckiej)

Warto wiedzieć:
Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w ubiegłym roku na przyjęcie  program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru:
- Rok nadania nazwy ulicy
- Liczba mieszkańców mieszkających przy danej ulicy
- Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne
- Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta
- Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu
- Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie) w budynkach będących w zasobach miasta

Siewna, Kapliczna, Łubinowa i Podleśna do konsultacji Siewna, Kapliczna, Łubinowa i Podleśna do konsultacji Reviewed by Unknown on października 05, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.