Miejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoPlany te - zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku - podlegają konsultacjom społecznym. W myśl ustawy informację o przystąpieniu do opracowania planu Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących planu.

Ponadto - zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku - projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisku wykładany jest do publicznego wglądu, w trakcie którego przeprowadzana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie rozwiązaniami, a zainteresowani mogą wnosić uwagi do tego projektu.

Konsultacjom społecznym poddawane jest także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Reviewed by Unknown on kwietnia 24, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.