Urbanistyczne porządki w Śródmieściu i na Bartodziejach

Urbaniści finalizują prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla ważnej części bydgoskiego Śródmieścia położonej w rejonie ul. Gdańskiej i Warmińskiego oraz południowej części osiedla Bartodzieje, usytuowanej pomiędzy Brdą i ulicą Curie-Skłodowskiej. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli składać uwagi do projektów planistycznych dokumentów.


Plany zagospodarowania przestrzennego poprzez określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zabudowy i zagospodarowania ułatwiają rozwój miasta  realizowany z dbałością o ład przestrzenny a także przyczyniają się do eliminowania  lub ograniczania konfliktów przestrzennych i funkcjonalnych. W Bydgoszczy takie opracowanie posiada  około 40% terenów w granicach miasta.

Śródmiejski kwartał

Głównym założeniem projektu planu dla obszaru położonego w sercu Bydgoszczy (pomiędzy ulicami Gdańską, Dworcową, Warmińskiego i Focha),  jest określenie regulacji, w tym zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów służących ochronie zabytkowej zabudowy i podniesieniu standardu funkcjonalnego i estetycznego terenów, które przyczynią się do poprawy jakość zamieszkania w strefie śródmiejskiej.  Plan ustala m.in. zasady zagospodarowania wnętrza kwartału, w tym kształtowania przestrzeni wzajemnie powiązanych podwórek jako spójnego systemu przestrzeni rekreacyjnych służących mieszkańcom, a także zawiera regulacje służące poprawie dostępności komunikacyjnej do zapleczy nieruchomości.   


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Warmińskiego” w Bydgoszczy.


Bartodzieje z dostępem do Brdy

Urbaniści przechodzą także do kolejnego etapu prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dużej części osiedla Bartodzieje, obejmującego obszar o powierzchni ok. 81 ha, ograniczony ulicami Ceramiczną, Marii Skłodowskiej – Curie, Łęczycką i Mostem Kazimierza Wielkiego oraz rzeką Brdą. Jednym z głównych celów opracowania planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów służących poprawie funkcjonowania istniejącego zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym ochronie terenów zieleni i rekreacji,  a także umożliwieniu mieszkańcom osiedla Bartodzieje łatwiejszego dostępu do terenów nadrzecznych poprzez wyznaczenie ogólnodostępnych dojść od strony ulicy Fordońskiej m.in. na osich ulicy Bałtyckiej. Ważną przesłanką sporządzenia planu jest także  stworzenie podstaw dla realizacji przekształceń funkcjonalno-przestrzennych w rejonie położonym pomiędzy ul. Fordońską a rzeką Brdą, i umożliwienie lokalizacji nowej zabudowy o funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego, powiązanej z funkcjami usługowymi. Lokalizacja nowych inwestycji budowlanych musi  uwzględniać istniejące uwarunkowania wynikające m.in. z sąsiedztwa Brdy, a także położenia w miejscu eksponowanym widokowo zarówno od strony ulicy Fordońskiej jak i od rzeki i przepraw mostowych. Zobowiązuje to  przyszłych inwestorów do realizacji zabudowy o wysokim standardzie architektonicznym, której forma i sposób usytuowanie zapewni harmonijne zintegrowanie terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej z terenami nadrzecznymi. Plan ustali także zasady zagospodarowania terenów nadrzecznych, gdzie przewiduje się lokalizację  ciągów spacerowych i tras rowerowych powiązanych z elementami zagospodarowania rekreacyjnego, a także budowę na wysokości ul. Bałtyckiej kładki pieszo-rowerowej łączącej oba brzegi rzeki Brdy.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bartodzieje-Bałtycka” w Bydgoszczy.


Jak złożyć uwagi?

Oba projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Warmińskiego” i „Bartodzieje-Bałtycka” będą wykładane do wglądu publicznego w dniach od 27 lutego do 28 marca 2023 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Grudziądzka 9-15, bud. A, III piętro, pokój 312). Projekty będą także dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.mpu.bydgoszcz.pl.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędą się w siedzibie MPU, w sali konferencyjnej nr 319,  o godz. 16:00, w terminach:

    14  marca br. (w zakresie ustaleń mpzp Śródmieście-Warmińskiego),
    21 marca br. (w zakresie ustaleń mpzp Bartodzieje-Bałtycka).

Uwagi do projektów planów będzie można zgłaszać do 14 kwietnia 2023 roku. Osoby zainteresowane, mogą składać uwagi w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

    na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15
    za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl
    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
    za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info


Urbanistyczne porządki w Śródmieściu i na Bartodziejach  Urbanistyczne porządki w Śródmieściu i na Bartodziejach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 28, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.