Zapoznaj się z projektem planu "Śródmieście-Warmińskiego"

Z projektem planu "Śródmieście-Warmińskiego", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  można zapoznać się w dniach 27 lutego - 28 marca 2023r. 


Z projektem można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 312) w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Dokument będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mpu.bydgoszcz.pl (BIP/zakładka Obwieszczenia).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 14.03.2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 319).


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi, kierowane do Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl,

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.         o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57),

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej 

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2023 r.


Zapoznaj się z projektem planu "Śródmieście-Warmińskiego" Zapoznaj się z projektem planu "Śródmieście-Warmińskiego" Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 17, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.