Strategia Rozwoju Bydgoszczy – przyjazne warunki życia

Trwają konsultacje społeczne dotyczące strategicznego dla naszego miasta dokumentu, który określa  oczekiwane dla rozwoju Bydgoszczy zmiany i dziedziny, w których zmiany te powinny nastąpić. Swoją opinią można podzielić się do 15 stycznia 2020r.


Czym jest Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030r.?
Strategia Rozwoju Bydgoszczy to jeden z najważniejszych dokumentów programowych. W oparciu o zmieniające się w ostatnich latach uwarunkowania, w których funkcjonują miasta oraz w wyniku wielu przemian które dokonały się w Bydgoszczy (m.in. realizacja i rozpoczęcie szeregu inwestycji zapisanych w poprzedniej strategii) zaktualizowano dokument przyjęty przez Radę Miasta Bydgoszczy w 2013 roku. Projekt nowej strategii jest efektem współpracy różnych środowisk, których wspólnym celem jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom najlepszych warunków na każdym etapie życia i zrównoważony rozwój miasta. W jej tworzenie zaangażowani byli bydgoszczanie, przedstawiciele instytucji naukowych, gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń społecznych, którzy wyrażali swoje opinie, uwagi, dzielili się swoją wiedzą, przemyśleniami, a przede wszystkim pomysłami na rozwój miasta. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Do kogo skierowana jest strategia?

Inicjatorami i odbiorcami zmian zapisanych w strategii są obywatele Bydgoszczy. Dokument tworzony był z założeniem, że wdrożenie tych propozycji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i stworzenia warunków dla ich wszechstronnego rozwoju. Dzięki temu, będą mogli odnaleźć się we współczesnym, coraz bardziej skomplikowanym świecie i organizować swoje życie w mieście i poza jego granicami. Beneficjentami zmian będą również inni użytkownicy miasta, przyjeżdżający do pracy i szkół, korzystający z usług, spędzający tu czas wolny. Nasze ambicje ponad lokalność i metropolitalność, to otwartość na innych. Szczególnie istotne jest nastawienie na wzmacnianie i rozwijanie współpracy w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Strategia stanowi źródło informacji o pożądanych kierunkach zmian, jest deklaracją starań o ich realizację. Jest także zaproszeniem do współpracy dla mieszkańców, instytucji, organizacji, firm przy realizacji wyznaczonych celów. Strategia może być też inspiracją dla ich własnych planów i inicjatyw, gwarantując przychylność samorządu dla zgodnych z nią działań.

Co znajdziemy w dokumencie?
Wyzwania rozwojowe
• Nowoczesny, dostosowany do potrzeb współczesności i przyszłości system kształcenia.
• Rozwój bydgoskich uczelni oraz wzrost ich udziału w życiu miasta.
• Wzrost aktywności zawodowej i pozazawodowej bydgoszczan.
• Umocnienie pozycji Bydgoszczy w sieci polskich i europejskich metropolii.
• Poprawa jakości przestrzeni publicznych.
• Zahamowanie spadku liczby ludności.
• Rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
• Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.
• Dostosowanie i przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom zmian klimatu.
• Poprawa dostępności dóbr i usług w mieście dla osób z ograniczeniami.

Ponadto dla realizacji wyznaczonych w dokumencie wyzwań rozwojowych  wskazano – zgodnie z definicją Smart City – 6 głównych obszarów funkcjonowania miasta, w których nastąpi szczególna intensyfikacja działań strategicznych. Dla wyznaczonych 6 obszarów strategicznych, określone zostały cele kierunkowe oraz operacyjne, a także kierunki działań i programy wdrożeniowe, których realizacja pozwoli urzeczywistnić określony w wizji obraz miasta oraz sprostać wyzwaniom do 2030 roku.

Obszar III – przyjazne warunki życia
W tym obszarze wyznaczono 3 cele kierunkowe oraz 8 celów operacyjnych:

III.1. AKTYWNY I ZDROWY STYL ŻYCIA
III.1.1. Zintegrowana opieka zdrowotna.
III.1.2. Bogata oferta sportowo-rekreacyjna sprzyjająca aktywności mieszkańców.
III.1.3. Szeroki udział mieszkańców w życiu kulturalnym miasta.

III.2. PRZYJAZNE WARUNKI ZAMIESZKANIA
III.2.1. Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców.
III.2.2. Dobry standard budynków mieszkalnych.
III.2.3. Przyjazne dla wszystkich mieszkańców rozwiązania funkcjonalne infrastruktury publicznej.

III.3. MIASTO WRAŻLIWE SPOŁECZNIE
III.3.1. Wsparcie dla osób potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym
III.3.2. Wspieranie aktywizacji Zawodowej.

W 2030 roku Bydgoszcz jest miastem o przystosowanych do potrzeb mieszkańców zasobach opieki zdrowotnej oraz wysokiej jakości usług, zarządzania i organizacji świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do promocji, profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Bydgoszcz dysponuje bogatą, różnorodną i dostępną ofertą w zakresie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku, dostosowaną do potrzeb różnych grup społecznych i wiekowych. Rozwinięta infrastruktura usług społecznych umożliwia prowadzenie różnorodnych aktywności służących rozwojowi mieszkańców. Bydgoszczanie czują się bezpiecznie niezależnie od miejsca, w którym mieszkają, pracują, uczą się, czy wypoczywają. Są bezpieczni także w trakcie przemieszczania się po mieście. Mieszkańcy mogą korzystać z różnorodnej oferty mieszkaniowej dostosowanej do ich potrzeb oraz możliwości finansowych. Bydgoską wspólnotę cechuje wysoka spójność społeczna. Jest społeczeństwem ludzi wspierających się nawzajem, ludzi solidarnych,podejmujących działania przeciw wykluczeniu społecznemu. Dobrze działa instytucjonalne i społeczne wsparcie osób potrzebujących pomocy i ich opiekunów, przeciwdziałające ich wyłączeniu z aktywności zawodowej i pozazawodowej. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Wypełnij ankietę!
 Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Można to zrobić za pośrednictwem ankiety:
• dostępnej w formie elektronicznej do wypełnienia TUTAJ
• dostępnej w formie papierowej
- do pobrania TUTAJ i TUTAJ
- przy urnach oraz w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju
Strategia Rozwoju Bydgoszczy – przyjazne warunki życia Strategia Rozwoju Bydgoszczy – przyjazne warunki życia Reviewed by Miasto Bydgoszcz on stycznia 02, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.