Zgłoś pomysł do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskego


Przejdź do formularza zgłoszeniowego (kliknij).
Propozycje projektów można zgłaszać za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo bądź tradycyjnie, przez wrzucenie wypełnionego formularza do urny lub przesłanie wypełnionego formularza na adres Urzędu Miasta Bydgoszczy (Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz).

Urny - wzorem lat ubiegłych - zlokalizowane są w szkołach prowadzonych przez miasto Bydgoszcz, Młodzieżowych Domach Kultury oraz Urzędzie Miasta Bydgoszcz (ul. Jezuicka 1 i Grudziądzka 9-15). Szczegółowa lista miejsc dostępna jest TUTAJ.

Każdy bydgoszczanin może złożyć maksymalnie 3 projekty osiedlowe i 3 projekty ponadosiedlowe.
Projekty mogą być zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy, którzy ukończyli 16 lat najpóźniej w dniu złożenia projektu.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego (kliknij).

W formularzu zgłoszeniowym projektu należy wpisać:

•    nazwę zadania
•    lokalizację
•    szacunkowy koszt zadania
•    opis zadania
•    imię i nazwisko
•    podpis, a w formularzu elektronicznym należy zaznaczyć pole o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
•    numer PESEL
•    dane kontaktowe

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do:
- zgłaszanie projektów osiedlowych : 16 kwietnia 2018 r. -31 maja 2018 r.
- zgłaszanie projektów ponadosiedlowych: 16 kwietnia 2018 r.- 30 czerwca 2018 r.

UWAGA: na etapie zgłaszania projektów nie jest wymagane zbieranie listy poparcia mieszkańców. W sytuacji, gdy tożsamy projekt został zgłoszony przez kilku mieszkańców, projektodawcą właściwym do kontaktu w sprawach dotyczących projektu jest osoba, która zgłosiła projekt najwcześniej.

W ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski mogą być zgłaszane projekty, które:

•    są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2019, a w sytuacji złożonego zakresu prac mogą być również kontynuowane w kolejnym roku budżetowym;

•    umożliwiają korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców;

•    w przypadku zadań inwestycyjnych (majątkowych) - wymagają lokalizacji na określonym terenie. Teren ten musi stanowić grunt znajdujący się w zasobie Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Bydgoszczy).- sprawdź na mapie (klknij),

•    których szacowany koszt nie przekracza limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na danym osiedlu.  Podział środków dostępny jest TUTAJ (kliknij).

• W przypadku zadań osiedlowych nie przekraczają 75 % limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na danym osiedlu, a w przypadku zadań ponadosiedlowych nie przekraczają 50 % limitu środków finansowych przeznaczonych na zadania ponadosiedlowe.
• Projekt osiedlowy przekraczający ponad 75% limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na danym osiedlu, może być pozytywnie zweryfikowany w przypadku ujęcia tego projektu w Uchwale Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski  z terenu danego Osiedla, których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle

O tym, czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy decyduje projektodawca, kategoria może być jednak zmieniona przez Zespół w trakcie weryfikacji projektu.

W ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski nie mogą być zgłaszane projekty, które:

1) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
2) warunkują realizację projektu od realizacji kolejnego etapu;
3) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady oraz zarządzeniami Prezydenta,
4) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia,
5). zakładają koszty utrzymania projektów ponadosiedlowych określone wstępnie przez projektodawcę i potwierdzone przez Zespół ds. weryfikacji projektów w kolejnych pięciu latach, które nie przekraczają łącznie 40% wartości kosztów zgłoszonego projektu.

Przykładowe koszty przedsięwzięć realizowanych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (kliknij)

Aby zgłaszany projekt ponadosiedlowy mógł zostać POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANY musi:
•             uzyskać pozytywną opinię przynajmniej 3 Rad Osiedla (opinie muszą być wydane przed zgłoszeniem projektu).
•             nie może przekraczać 50% puli przeznaczonej na zadania ponadosiedlowe - wartość projektu nie może być wyższa niż 1,625 mln zł
•             wnioskodawca zwraca się do Rad Osiedli z wnioskiem o pozytywne opinie.- kontakt do Rad Osiedli (kliknij)
•             Rada osiedla wydaje opinię w formie uchwały – wzór stanowi załącznik do Regulaminu BBO

Przejdź do formularza zgłoszeniowego (kliknij).


Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zespół do spraw weryfikacji projektów sprawdzi: czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu, oceni, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzi techniczne lub technologiczne możliwości realizacji projektu; urealnieni kosztorys wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, w tym uzupełni go o koszty wykonania oznakowania graficznego; sprawdzi, czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekracza limitu środków na dane osiedle, dokona analizy poniesienia kosztów eksploatacji wykonanego zadania oraz sprawdzi wewnętrzną spójność poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu.

Bydgoszczanie na pozytywnie zweryfikowane projekty będą mogli głosować przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2019 rok.

Pracownicy Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej udzielają informacji w sprawach dotyczących realizacji inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski.
Jeśli podczas składania swojego wniosku masz wątpliwości, czy nieruchomość stanowi własność Miasta Bydgoszczy, skontaktuj się z pracownikami Wydziału Mienia i Geodezji UMB.
Lista osób do kontaktu dostępna jest TUTAJ.


Harmonogram realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski:

1.            zgłaszanie projektów osiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia  -31 maja 2018 r.
2.            zgłaszanie projektów ponadosiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia - 30 czerwca 2018 r.
3.            dyżury konsultacyjne, telefoniczne, warsztaty pisania wniosków: 16 kwietnia - 30   czerwca 2018 r.
4.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla - do 15 września 2018 r.
5.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach ponadosiedlowych - do 30 czerwca 2018 r.
6.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu          Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla, których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle: do 30 czerwca 2018 r.
7.            weryfikacja zgłoszonych projektów: 9 kwietnia - 1 września 2018 r.
8.            weryfikacja obywatelska: do 15 września 2018 r.
9.            spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie weryfikacji projektów:
               30 czerwca  - 16 września 2018 r.
10.          głosowanie przez mieszkańców na projekty: 1 października - 31 października 2018 r.
11.          ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 30 listopada 2018 r.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego (kliknij).Pliki do pobrania:

- Osiedla w Bydgoszczy - mapa

- Formularz zgłoszeniowy w WORD (POBIERZ)

- Formularz zgłoszeniowy w pdf (POBIERZ)

- Zarządzenie (POBIERZ)

- Plakat

- lista lokalizacji urn (POBIERZ)

- Podział środków dostępny jest TUTAJ (kliknij)

Rady Osiedla

- kontakt do Rad Osiedli 
- wzór Uchwały Rady Osiedla o zgłoszonych projektach osiedlowych
- wzór Uchwały Rady Osiedla o zgłoszonych projektach ponadosiedlowych
- wzór Uchwały Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2019 rok z terenu danego Osiedla których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedleZgłoś pomysł do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskego Zgłoś pomysł do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskego Reviewed by Miasto Bydgoszcz on kwietnia 16, 2018 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.