Miliony złotych na rewitalizację miasta. Ruszają konsultacje społeczne do GPR Miasta Bydgoszczy 2023+


Rozpoczynają się konsultacje społeczne do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+ (GPR). Projekt dotyczy zaplanowania i realizacji działań według przyjętej strategii. Konsultacje potrwają od 4 maja do 5 czerwca 2018 roku.

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - ankietę można wypełnić TUTAJ.

Konsultacje społeczne dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+ - ankietę można wypełnić TUTAJ.

GPR dla Miasta Bydgoszczy jest sporządzany dla obszaru rewitalizacji, dotyczy działań znajdujących się przede wszystkim w sferze społecznej, ale także gospodarczej oraz przynajmniej jednej z takich, jak: gospodarcza, przestrzenno – funkcjonalna, techniczna, środowiskowa.
W mieście programem będą objęte tereny na osiedlach Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Okole, Wilczak - Jary, Stary Fordon, Zimne Wody-Czersko Polskie. 
Rewitalizacja jest realizowana wspólnie przez władze miasta, instytucje samorządowe, mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty.


W ramach GPR Miasta Bydgoszczy 2023+ zostaną zrealizowane:
•    43 projekty inwestycyjne na kwotę ponad 220 mln zł, z czego ponad 120 mln będzie pochodzić z innych dofinansowań niż budżet Miasta,
•    54 projekty „społeczne” (44 beneficjentów innych niż Miasto) o wartości prawie 55 mln zł, z ich dofinansowaniem na poziomie ponad 50 mln zł,
•    26 projektów uzupełniających, czyli 17 inwestycyjnych o wartości prawie 33 mln zł i z dofinansowaniem zewnętrznym na poziomie prawie 14,5 mln zł oraz 9 projektów „społecznych” za ponad 10 mln zł i dofinansowaniu docelowym wynoszącym ponad 9 mln zł.  
- Gminny Program Rewitalizacji pozwoli na ożywienie miasta w obszarach, które potrzebują wsparcia i odnosi się do wielu płaszczyzn. Ten duży projekt jest wspólnym dziełem mieszkańców, różnych podmiotów, instytucji, organizacji i miasta. Na cele inwestycyjne zostanie przeznaczone ponad 220 mln zł – powiedziała Maria Wasiak, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy.  Konsultacje społeczne
GPR jest przygotowywany wspólnie z mieszkańcami. Uwagi, opinie i propozycje będzie można składać poprzez wypełnienie formularza (wersje papierowa i elektroniczna), elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@um.bydgoszcz.pl i korespondencyjnie: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, z dopiskiem REWITALIZACJA oraz w sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka  9-15 (bud. B).
Odbędą się trzy spotkania otwarte:
•    8 maja o godz. 18. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (sala sesyjna, ul. Jezuicka 1)
•    15 maja o godz. 18. w siedzibie Rady Osiedla Zimne Wody – Czersko Polskie (ul. Równa 1)
•    22 maja o godz. 17. w Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Wyzwolenia 4)   
Przeprowadzone zostaną spotkania z grupami przedstawicielskimi: Bydgoską Radą Seniorów, Radą Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżową Radą Miasta Bydgoszczy, Radami Osiedla: Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Okole, Wilczak – Jary, Stary Fordon, Zimne Wody – Czersko Polskie oraz z członkami Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”. 
Materiały konsultacyjne będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy (bip.um.bydgoszcz.pl), na oficjalnej stronie Miasta Bydgoszczy (bydgoszcz.pl), w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Zielonych Arkadach (ul. Wojska Polskiego 1), w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, (ratusz, parter przy portierni); w siedzibach Rad Osiedli: Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Okole, Wilczak – Jary, Stary Fordon, Zimne Wody – Czersko Polskie; w siedzibie Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” (siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznej - oddział w Bydgoszczy) ul. Długa 34.


Ponadto ustne uwagi, które trafią do protokołu, będą zbierane przez pracownika Wydziału Funduszy Europejskich (Wydział Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 10). 

Komitet Rewitalizacji
Z początkiem konsultacji społecznych do GPR zostanie utworzony Komitet Rewitalizacji, który reprezentuje społeczność lokalną, w szczególności środowisko przedsiębiorców i pracodawców, organizacji pozarządowych i inne grupy.
Komitet jest uprawniony do wyrażania opinii, podejmowania inicjatyw w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i oceny programu, uczestniczy w opiniowaniu i przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną GPR.

W jego skład wejdą przedstawiciele: Rady, jednostek organizacyjnej JST: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Administracji Domów Miejskich, placówek oświatowych, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele mieszkańców podobszaru rewitalizacji lub osób zaangażowanych w działania prowadzone na podobszarach rewitalizacji, podmiotów prowadzących na podobszarach rewitalizacji działalność społeczną lub działalność gospodarczą, spółdzielni mieszkaniowych zarządzających nieruchomościami na obszarze rewitalizacji, reprezentujący podmioty branżowe związane z architekturą, urbanistyką lub planowaniem rozwoju miasta, osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele Prezydenta.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - CAŁY DOKUMENT TUTAJ
LISTA PROJEKTÓW GŁÓWNYCH TUTAJ
LISTA PROJEKTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH TUTAJ

Miliony złotych na rewitalizację miasta. Ruszają konsultacje społeczne do GPR Miasta Bydgoszczy 2023+ Miliony złotych na rewitalizację miasta. Ruszają konsultacje społeczne do GPR Miasta Bydgoszczy 2023+   Reviewed by Unknown on kwietnia 26, 2018 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.